Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w korespondencji

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszej korespondencji jest:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa. 

tel.: +48 22 825-75-89 
faks: +48 22 825-69-21 
e-mail: sekretariat@biblioteka.waw.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych, dlatego stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i aktów wykonawczych do niej.

Państwa dane przetwarzamy w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez naszą Bibliotekę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biblioteki polegającego na informowaniu o naszej działalności statutowej (art. 6.1.f RODO).

Państwa dane będziemy przetwarzali przez okres 5 lat od ostatniego Państwa uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych.

Państwa dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą dla Biblioteki usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń naszej firmy w tym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli nie życzycie sobie otrzymywać informacji od nas, możecie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. W takim przypadku prosimy o odpowiedź nadawcy wiadomości temacie dopisując "SPRZECIW".

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!