Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z nadesłaną do nas drogą elektroniczną korespondencją jest:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa.

tel.: 22 825-75-89 
faks: 22 825-69-21 
e-mail: sekretariat@biblioteka.waw.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

W związku z nadesłaną korespondencją mogą być zbierane dane osobowe:

  • Kontrahentów oraz osób fizycznych będących pracownikami naszych Kontrahentów do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki i Kontrahenta polegających na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów oraz zawieraniu umów handlowych w ramach prowadzonej działalności statutowej;
  • Czytelników i innych osób kontaktujących się z Biblioteką za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu prowadzenia korespondencji z tymi osobami. Przyjmuje się, że przysyłając zapytanie osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

Osoby nadsyłające do nas korespondencję przekazują nam swoje dane osobowe dobrowolnie.

Państwa dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą dla Biblioteki usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń naszej instytucji w tym zakresie.

W przypadku danych związanych z prowadzeniem korespondencji dane usuwane będą po 2 latach, chyba, że korespondencja dotyczy zamówienia lub zawartej umowy – w tym przypadku dane usuwane będą po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym korespondencja miała miejsce lub po upływie okresu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, przy czym zastosowanie ma dłuższy z tych terminów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Spełnienie żądania, sprzeciwu lub prawa do przeniesienia danych uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!