Genealogia i heraldyka

Boniecki Adam - Herbarz polski, T. 1-16

Adam Boniecki doprowadził opisy rodzin jedynie do litery M. Ostatnia rodzina to Makomascy. Opisy niektórych rodzin są wielostronicowe, w innych przypadkach rodzina opisywana jest jednym zdaniem. Niektóre opisy dotyczą końca XVIII wieku, niektóre kończą się w XVI wieku. Wiele nazwisk jest jedynie wzmiankowanych wśród opisów innych rodzin, często wzmianka dotyczy samego nazwiska bez podanego imienia. Adam Boniecki w Herbarzu Polskim przytacza około 25700 nazwisk. (Reprint oryginału z lat 1899-1913).
[cyt. www.ornatowski.com]

Sygn. Podr. 92 9.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Chrząński Stanisław Kostka Teodor Aleksander - Tablice odmian herbowych Chrząńskiego

Tablice odmian herbowych Chrząńskiego wydane przez Juliusza Ostrowskiego w Warszawie to jeden z pięciu kolorowych herbarzy, herbów szlachty polskiej, wydanych w Polsce do 1939 r. Technika druku (litografia) w znaczący sposób ograniczyła nakład. Niewielka ilość egzemplarzy herbarza znajdująca się obecnie w zbiorach prywatnych i kilku polskich bibliotekach, w dużym stopniu uniemożliwia korzystanie z tej publikacji. Tablice odmian herbowych zawierają ok. 1250 herbów. Wydawnictwo to jest rzadkością antykwaryczną. (Reprint wyd. z 1909 r.).
[cyt. Wydaw.]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Dunin Borkowski Jerzy Sewer - Spis nazwisk szlachty polskiej

Najcenniejszą pracą Jerzego Dunin-Borkowskiego, mającą walor aktualności do dzisiaj, jest Spis nazwisk szlachty polskiej. Autor dokonał benedyktyńskiej pracy, gromadząc ogrom informacji z wielu, bardzo różnych źródeł. Wykorzystał wszystkie wcześniejsze herbarze, poczynając od dzieł Bartosza Paprockiego, a na pracach Ewarysta A. Kuropatnickiego i Piotra Małachowskiego kończąc. Znajdujemy wśród nich konstytucje, akty grodzkie i ziemskie, kodeksy dyplomatyczne oraz akta z archiwum krajowego galicyjskiego. (Reprint wyd. z 1909 r.).
[cyt. Wydaw.]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Górzyński Sławomir, Kochanowski Jerzy - Herby szlachty polskiej

Pierwsze polskie herby spotykane były już w XII wieku, analogicznie do monarchii zachodnioeuropejskich. Rozwój polskiej heraldyki przypada na wiek XIII wraz z kreacją pierwszych książęcych pieczęci herbowych, zaś już w następnym stuleciu herby polskiego stanu rycerskiego wpisane zostały do wielu zachodnich herbarzy.
Poniższa książka stanowi obszerny wykaz polskich herbów do połowy XVI wieku, lecz spotykanych w czasach współczesnych. Wzbogacona została również o przejrzyste deskrypcje, indeksy herbów oraz schematy heraldyczne, autorem których jest Adam Jońca.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo           


Herbarz nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992-1995

Niniejsza publikacja zawiera charakterystyki osób należących do współczesnej szlachty polskiej, tej starej o średniowiecznym rodowodzie i tej nowej – z ostatnich lat, której przedstawiciele zostali nobilitowani przez Polski Ruch Monarchistyczny.
[cyt. Wydaw.]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Kulikowski Andrzej - Heraldyka szlachecka

Jest pierwszym autorem, który po wieloletniej zmowie milczenia wokół herbów, zdołał przełamać opór ówczesnych decydentów i swymi publikacjami na początku lat osiemdziesiątych otworzyć drogę do popularyzacji heraldyki i genealogii.
[cyt. www.antykwariat.waw.pl]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Leitgeber Sławomir - Nowy almanach błękitny: książęta, margrabiowie, hrabiowie, baronowie

Zamierzeniem wydawców było przedstawienie pełnego wykazu osób utytułowanych, co jednak okazało się niemożliwe do zrealizowania. Przestawiamy zatem czytelnikowi w miarę pełen wykaz rodzin utytułowanych, oparty na wcześniejszych zestawieniach Jerzego Seweryna hr. Dunin-Borkowskiego i Szymona Konarskiego.
[cyt. Przedmowa]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Leszczyc Zbigniew - Herby szlachty polskiej: faksymile pierwodruku

Komu serce łomocze ukochaniem ziemi ojczystej, kto dla spieczonych warg szuka zdrojów krynicznych w jasnych, promiennych kartach dziejów, komu drogą jest i tęsknota sarmackich jodeł, i łopot bitewny olch, i piastowych jaworów ciche rozhowory, i Gopła zwierciadlane przezrocza, i Wawelu jagiełłowy majestat i wartkiej Willi poszumy i pól mazowieckich zbożne łany, - ten księgę tę powita umiłowaniem, ten księgę tę rozewrze z przejęciem, ten księgę tę czytać i oglądać będzie ze skupieniem. 
(Przedr. faks., oryg.: Poznań : nakł. Antoniego Fiedlera, 1908 r.).
[cyt. Przedmowa autora]

Sygn.  Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Łempicki Jerzy - Herbarz mazowiecki, T. 1-2

Badania genealogiczne od wielu już lat przestały być wyłączną domeną historyków, a stały się przedmiotem zainteresowania szerokich rzesz miłośników tradycji, poszukujących korzeni własnych rodzin. Publikacje genealogiczno-heraldyczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem, a dawne wydawnictwa doczekały się wielu wznowień.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Małecki Antoni - Studya heraldyczne, T. 1-2

Według mniemania do niedawna panującego wyłącznie, a i dziś wyznawanego przeważnie, boć zapewne nie przesadzę, jeśli powiem, że cały ogół tzw. wykształconych [...] przekonaniu temu hołduje: herb szlachecki jest to przez cały tok dziejów naszych, od początku do końca, odznaka czyli klejnot dziedzicznie i urzędownie przez panującego monarchę nadany temu, co go pierwszy używał, w nagrodę za wybitną jakąś zasługę publiczną.
[cyt. Fragment rozdziału]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Niesiecki Kasper - Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J.: powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, T. 1-10

Kasper Niesiecki (1682-1722) – polski genealog heraldyk, jezuita, leksykograf, pisarz, teolog i kaznodzieja. Herbarz polski... to najbardziej znane jego dzieło wydane w latach 1839-1846 przez Jana Nepomucena Bobrowicza.
[na podst. www.forumakad.pl]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Paprocki Bartłomiej - Herby rycerstwa polskiego

Bartosz Paprocki (1543–1614) pochodził ze średniozamożnej szlachty z ziemi dobrzyńskiej i całe swe życie poświęcił pracy literackiej. Był zdolnym samoukiem, wychowanym na pańskich dworach.[...]. Paprocki pozostawił po sobie liczne dzieła, ze słynnymi Herbami rycerstwa polskiego (1584) na czele, którymi naraził się wielu możnym rodom. Niezadowoleni z portretu swych przodków wymuszali na autorze usunięcie niektórych stron. Mimo to, już u współczesnych Paprocki doczekał się uznania za swoje prace. Wielki heraldyk pisał swe Herby... w oparciu o liczne źródła, a wobec ich braku uzupełniał swe wywody legendami, które ówcześnie stanowiły ważny element kultury historycznej narodu szlacheckiego. Dzieło Paprockiego, stanowi cenne źródło informacji nie tylko z zakresu heraldyczno-genealogicznego, a także z zakresu prawa, kultury, obyczajowości, czy geografii dawnej Polski.
[cyt. "Mówią wieki", 1985, nr 11]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Polska encyklopedia szlachecka, T. 1-12

Reprint znanej i cenionej pozycji, wydawanej od grudnia 1934 r. do lutego 1939 r. 12-tomowej Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej. Naczelnym redaktorem był
dr fil. S. J. Starykoń-Kasprzycki. Praca uzyskała wiele pozytywnych opinii i słów uznania. Po raz pierwszy wydana została w Polsce publikacja o tak szerokim zasięgu i tak dużej zawartości materiału  dotyczącego heraldyki i genealogii. Polska Encyklopedia Szlachecka to 5400 stron druku, ok. 1000 wizerunków herbów polskich, kilka tysięcy nazwisk szlachty polskiej.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Prinke Rafał Tadeusz - Poradnik genealoga amatora

Współczesny świat staje się coraz bardziej bezduszny, zmaterializowany i kosmopolityczny. Słowa takie jak "tradycja", "ojczyzna" czy "rodzina" są dla wielu już tylko pustymi dźwiękami, pozbawionymi głębszych treści emocjonalnych, jakimi wypełniali je nasi przodkowie. Jeżeli ich nie uratujemy, to przepadną na zawsze, wraz z całym bogactwem znaczeń i przeżyć, jakie mogłyby dać przyszłym pokoleniom. Największe znaczenie ma tu odtworzenie pamięci o naszych przodkach i ich życiu, czyli genealogia rodzinna, stanowiąca najbardziej bezpośrednią nić wiążącą nas z historią we wszystkich jej wymiarach. W ten sposób staje się ona czymś bliskim i konkretnym - obok królów i bohaterów pojawiają się w niej znacznie nam bliżsi ludzie noszący nasze nazwisko czy nazwiska naszych krewnych. Korzenie drzew genealogicznych tkwią w konkretnej ziemi bez względu na zmieniających się jej właścicieli, ale ich gałęzie rozrastają się szeroko, sięgając niekiedy nie tylko ziemi sąsiadów, ale i krańców całej naszej planety.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Roguski Mirosław, Zalewski Józef - Rody szlachty polskiej

Szlachectwo od setek lat stanowiło przedmiot dumy jednych, z drugiej strony - zazdrość, pożądanie i starania innych. Emocje, zainteresowanie przodkami, herbami i arystokratycznymi tytułami także obecnie nie ulega zmniejszeniu. Pomimo to, że państwo polskie już konstytucją marcową 1921 roku zniosło stan szlachecki, zawsze znajdują nabywców i czytelników publikacje genealogiczne i heraldyczne.
[cyt. www.tezeusz.apnet.pl]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Stupnicki Hipolit - Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów, T. 1-10

Herbarz Niesieckiego jest to dzieło tak dla drogości [...], jak dla rzadkości swej przystępne małej tylko części czytającej Publiczności – i dla tego postanowiłem obdarzyć nim Czytelników [...] skracając z jednej strony tekst Niesieckiego robieniem z niego treściwych wyciągów, a z drugiej wyjaśniając i rozprzestrzeniając go dołączaniem różnych wiadomości według rękopisu obecnie w moim posiadaniu będącego i według źródeł dziejowych lub na koniec według podań familijnych, udzielanych mi przez łaskawych Czytelników.
[cyt. Przedmowa autora]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Szymański Józef - Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego

Ostatnie dziesięciolecia  niosą także w Polsce niewątpliwe zainteresowanie herbem, również szlacheckim. Dzieje się tak mimo, a może dlatego, że już konstytucja marcowa z 1921 r. w artykule 96 nie uznała tytułów szlacheckich. Odtąd herb utracił opiekę prawa publicznego, choć ta nie wyrasta z polskiej tradycji heraldycznej, lecz zaborczej. (Reprint wyd. z 1909 r.).
[cyt. Wstęp]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Wittig Wiktor - Nieznana szlachta polska i jej herby

Wydana w 1908 r. w Krakowie publikacja heraldyczna opracowana przez Wiktora Wittiga przy współudziale Stanisława Dziadulewicza, zawiera bogaty źródłowy materiał heraldyczny pochodzący z Archiwum byłej Komisji Skarbu Koronnego, ksiąg rekognicyjnych, ksiąg obejmujących rachunki Królów i Skarbu Koronnego z lat 1507-1765, w obszernym materiale odnaleziono wiele nie publikowanych dotąd nazwisk i herbów szlachty polskiej. Publikacja ta jest tym cenniejsza, iż wiele dokumentów, z których czerpali autorzy już nie istnieje.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Znamierowski Alfred - Insygnia, symbole i herby polskie: kompendium

Książka ta jest pierwszym w historii kompendium podstawowej wiedzy o naszych symbolach narodowych - insygniach królewskich, Orle Białym i herbach Rzeczypospolitej, herbach rycerskich, miejskich i ziemskich, chorągwiach, proporcach i sztandarach oraz orderach i odznaczeniach. Każdemu z tych tematów można poświęcić jeden lub wiele tomów, lecz naszym zamiarem było umożliwienie Czytelnikowi znalezienia w jednej książce wszystkich najważniejszych faktów dotyczących historycznych i obecnych symboli tożsamości Polaków - potomków rodów rycerskich, członków społeczności "małych ojczyzn" i obywateli Państwa Polskiego. Zwięzły i przystępny tekst, setki barwnych ilustracji oraz bogactwo informacji, w tym o sztuce heraldycznej i - po raz pierwszy - o znakach chorągiewnych to powody, by książka ta znalazła się w każdym polskim domu.
[cyt. Okładka]

Sygn. Podr. 929.5/.9 Genealogia. Heraldyka. Szlachectwo


Sobol Saturnin - Polskie rody arystokratyczne

Pewnego jesiennego wieczoru 1773 roku, książę biskup wileński, Ignacy Massalski, przegrał przy zielonym stoliku (gra hazardowa) 20 000 czerwonych złotych. Była to w przeliczeniu równowartość około 70 kg złota najwyższej próby. Polskie rody arystokratyczne ukazują jednocześnie kulisy wielkich wydarzeń i barwny świat dawnych obyczajów.
[cyt. www.czytelnia.onet.pl]

Sygn. Podr. 929(438) Biografie zbiorowe. Polska


Zielińska Teresa - Poczet polskich rodów arystokratycznych

Książka jest studium o polskich elitach społecznych, ukazanych na przykładach wybranych rodów, których dzieje zostały przedstawione w zarysach. Każdy z 25 rozdziałów omawia pojedynczy ród (Branickich herbu Gryf, Branickich herbu Korczak, Chodkiewiczów, Czartoryskich, Działyńskich, Krasińskich, Lubomirskich, Łubieńskich, Myszkowskich, Ogińskich, Ossolińskich, Platerów, Poniatowskich, Potockich, Raczyńskich, Radziwiłłów, Rzewuskich, Sanguszków, Tarnowskich, Tyszkiewiczów, Wielopolskich, Zamoyskich).
[cyt. www.albertus.pl]

Sygn. Podr. 929(438) Biografie zbiorowe. Polska


Matuszewski Józef - Polskie nazwiska szlacheckie

Nazwisko pozwala śledzić nie tylko współcześnie żyjących rodowców. Stanowi ono łącznik między pokoleniami, jest więc świetnym drogowskazem w skali diachronicznej poprzez stulecia.
[cyt. Fragment rozdziału]

Sygn. 21710


Cetwiński Marek, Derwich Marek - Herby, legendy, dawne mity

Ciekawa praca z zakresu heraldyki przedstawiająca genezę i znaczenie poszczególnych znaków i symboli herbowych. Zawiera szkice i barwne tablice herbów, obszerny indeks rodzin i herbów w dawnej Polsce oraz indeks przedstawień herbowych.
[cyt. www.atticus.pl]

 Sygn. 31158


Łojko Jerzy - Średniowieczne herby polskie

Tematyczny zakres pracy został ograniczony do kilkunastu przykładów herbów rycerskich, znaków ziemskich, godła państwowego i kilku przykładów analizy zespołów dekoracji heraldycznej. [...] Mimo, że tytułowym bohaterem książki są herby, zawsze jednak za nimi kryli się ludzie, którzy posługiwali się tymi znakami, bądź te znaki wyobrażano z ich woli. Owe znaki w widoczny sposób określały przynależność do stanu rycerskiego.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 31773


Rymut Kazimierz - Nazwiska Polaków

Chciałbym zainteresować Czytelników problematyką nazwisk. Po pierwsze, chciałbym się z Czytelnikami zastanowić, co to jest nazwisko tak pod względem językowym, jak też prawnym, jak się ono kształtowało w ciągu wieków. Po drugie, jaka jest budowa językowa nazwisk i od czego one pochodzą. Po trzecie, jakie są obce naleciałości w nazwiskach używanych przez Polaków.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 31778


Bystroń Jan Stanisław  - Nazwiska polskie

Każdy z nas nosi jakieś imię i nazwisko. Naturalnym pragnieniem człowieka jest chęć poznania, co one znaczą, jaką mają historię, jakich dostarczają informacji. Wszelkie nazwy własne, są przedmiotem badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. W bogatym dorobku onomastycznym szczególne miejsce zajmuje monografia Jana Stanisława Bystronia.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 32409


Polskie rody szlacheckie: kto jest kim dziś

Polskie rody szlacheckie są w zasadzie almanachem biograficznym, podającym biografie i dane personalne żyjących potomków dawnych domów szlacheckich oraz informacje o ich rodzinach. Publikacja została poszerzona o część heraldyczną – rysunki herbów, opisy i genezę niektórych z nich, opartą na współczesnych ustaleniach naukowych.
[cyt. Fragment rozdziału]

Sygn. 32524


Plewako Andrzej, Wanag Józef - Herbarz miast polskich

W Polsce herby i heraldyka kojarzą się na ogół z herbami rycerskimi, czyli szlacheckimi, a także z rodowodami i genealogią. Zwykle zapomina się, a często i nie zdaje sprawy z tego, że oprócz herbów rycerskich istnieją jeszcze inne, i to duże grupy herbów, takich jak: państwowe, dynastyczne, miejskie, kościelne, zgromadzeń i korporacji, urzędów i instytucji czy mieszczańskie, które składają się na całokształt naszej heraldyki.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 32894


Kaleta Zofia - Nazwisko w kulturze polskiej

W książce zostały ukazane związki nazwiska polskiego z szeroko pojętą kulturą. Przedstawiono w niej, jak nazwiska powstawały i jak były używane począwszy od wieków średnich aż do czasów współczesnych, a zwłaszcza w jaki sposób zjawiska z życia i ewolucji społeczeństwa, rozwój państwa, zwyczaje i tradycje rodzinne oraz kształtujące się wzory obyczajowe wpływały na ich formę językową. Źródła leksykalne ukazują też zakres zastosowania różnych typów nazwisk do identyfikacji członków poszczególnych warstw społecznych.
[cyt. www.ispan.waw.pl]

Sygn. 37848


Nowaczyk Małgorzata - Poszukiwanie przodków: genealogia dla każdego

Książka skierowana do wszystkich zainteresowanych dziejami swej rodziny, niezależnie od pochodzenia. Uczy korzystania z archiwów, pokazuje główne ścieżki badania historii rodziny, pomaga w czytaniu starych dokumentów i współczesnych zasobów Internetu. Wzbogacona o formularze genealogiczne, wykresy pokrewieństwa, ilustracje i słowniki stanowi kompletne vademecum genealoga.
[cyt. www.empik.com]

Sygn. 39589


Martenka Henryk - Skąd się wzięło moje nazwisko?

Często zadajemy sobie pytania: co oznacza nasze nazwisko? Skąd się wzięło? Jakie słowo stało u jego początków? A jeśli miało kilka znaczeń, to które z nich było decydujące? Książka odpowiada na wiele tych pytań, objaśnia bowiem znaczenia i pochodzenie blisko czterech tysięcy nazwisk występujących obecnie w Polsce. Składa się z trzech przenikających się warstw. Pierwsza to luźne gawędy o nazwiskach pogrupowanych w zbiory, pozornie całkowicie przypadkowo. Druga to odpowiedzi na pytania czytelników o ich nazwiska nadesłane w listach do redakcji tygodnika Angora. I warstwa trzecia to pochodzące z różnych źródeł wyjaśnienia znaczeń lub wskazanie prawdopodobnych tropów pochodzenia konkretnych nazwisk. Książka podaje także informacje o częstości występowania wielu nazwisk w Polsce.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 40905


Schirmer Marcin K - Arystokracja: polskie rody

Polska arystokracja – synonim polskości, fundament kultury minionych epok, źródło pięknych tradycji. Losy polskiej arystokracji niezmiennie ciekawią, budzą podziw, intrygują współczesnych. Wiele w nich ważnych wydarzeń, zaskakujących zwrotów akcji, przewrotności ludzi i losu. Autor niezwykle obrazowo dokumentuje historię znamienitych rodów arystokratycznych, ich siedzib, zbiorów, a także losy przedstawicieli wybranych rodzin. Pasjonująco wyjaśnia proces kształtowania się polskiej arystokracji, zasady przynależności do tej grupy, a także miejsce wybranych rodzin w hierarchii społecznej. Lektura obowiązkowa dla zainteresowanych genealogią, historią i kulturą Polski.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43956


Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!