Konkurs plastyczny na komiks

11.04.2024,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 19 przy ul. Litewskiej 11/13 wspólnie z CLVI LO Integracyjnym "Przy Łazienkach Królewskich" zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym na komiks do DOWOLNEGO utworu literackiego – „Świat utworu literackiego zapisany w komiksie”.

Termin nadsyłania prac – 20 maja.

Ogłoszenie wyników – 4 czerwca.

Zgłoszenie do konkursu dla dziecka

Zgłoszenie do konkursu dla osób pełnoletnich

Regulamin konkursu

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Świat utworu literackiego zapisany w komiksie”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie, ul. Podchorążych 49/61, 00-722 Warszawa, tel. (22) 841-71-61

oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 19, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa, 

tel. (22) 629-64-12

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu „Świat utworu literackiego zapisany w komiksie” zwanego dalej „konkursem”  jest: 

a)  promocja czytelnictwa i popularyzacja literatury,

b)  rozwijanie kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia

c)  wykorzystanie techniki komiksu do zaprezentowania utworu literackiego

d)  promowanie uzdolnień plastycznych, artystycznych i językowych 

 

UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych

 

WARUNKI KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie komiksu na temat dowolnie wybranego utworu literackiego. 
 2. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 3. Komiks może zawierać elementy rzeczywiste, jak również fantastyczne.
 4. Komiks powinien być opatrzony tytułem wskazującym, jakiego utworu literackiego dotyczy praca konkursowa .
 5. Do pracy konkursowej należy obowiązkowo dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenia i zgody na udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) lub załącznik nr 2 do regulaminu (w przypadku uczestnika pełnoletniego). 

 

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

Pracę konkursową razem z załącznikiem nr 1 (uczestnik niepełnoletni) lub nr 2 (uczestnik pełnoletni) należy dostarczyć lub przesłać na adres Organizatora:

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie, ul. Podchorążych 49/61, 00-722 Warszawa

lub

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 19, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa

w terminie do 20 maja 2024 roku, z dopiskiem KONKURS.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2024 roku.
 2. Prace konkursowe będą ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 3. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do salonów książki o wartości 100 zł.
 4. Informacja o wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie www oraz profilu społecznościowym Organizatora konkursu: www.biblioteka.waw.pl; https://lo156.pl/

      Z laureatami konkursu Organizator skontaktuje się drogą mailową.

 1. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po zamknięciu wystawy pokonkursowej w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym „Przy Łazienkach Królewskich” do 19 czerwca 2024 r. lub w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 19 do 12 lipca 2024 r.  Prace nieodebrane do 12 lipca 2024 roku przechodzą na własność Organizatora.

 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Uczestnicy konkursu  z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:
 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;
 3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 4. publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystaw, publikacji;
 5. wykorzystanie prac (w całości lub fragmencie) w celu promocji działalności kulturalno-oświatowej Organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych np. w prasie.
 6. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy.
 7. Organizator z chwilą przekazania nagrody nabywa od laureatów prawa autorskie majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1.
 8. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w pkt. 1, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 3 wyraża jej rodzic/opiekun prawny poprzez akceptację regulaminu.

 

INFORMACAJE O KONKURSIE

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorki: 

pani Agata Kluczyńska, e-mail: akluczynska@eduwarszawa.pl

pani Iwona Różycka, e-mail: bd19@biblioteka.waw.pl

 

PATRONAT

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Warszawie

 

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Wesołych świąt!