<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Marzec 2015

Nowości Czytelni - marzec 2015

 

 

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej


Każde ludzkie działanie ma swoją metodykę mówiącą, jak je efektywnie, a zarazem skutecznie przeprowadzić, pozostając w zgodzie z jego powszechnie przyjętymi procedurami. Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk.
[cyt.  www.ksiegarniadifin.pl]

Sygn.44668


Kowalczewska Agnieszka - Ezoteryka na sprzedaż

Książka Agnieszki Kowalczewskiej „Ezoteryka na sprzedaż” to interesująca i inspirująca opowieść o obiegowych mitach, rodzących się z niepokojów duchowych przełomu wieków i tysiąclecia. Książka ta ukazuje, jak i dlaczego zjawiska ezoteryczne przeżywają swój kolejny renesans, stając w radykalnej opozycji wobec europejskiego racjonalizmu. Autorka opisuje złożone mechanizmy, składające się na `ekonomię ezoteryki współczesnej` w Polsce. Ukazuje wielki rynek idei, na którym trwa codziennie duchowa wyprzedaż.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn.44669Furia: literatura, język, film


W przedstawianej książce młodzi badacze zajmujący się nauką o literaturze, filmoznawstwem, kulturoznawstwem i translatoryką podejmują refleksję na temat sposobów wyrażania/tłumienia i przejawiania się wściekłości w kulturze. Zastanawiają się, czy te negatywne emocje tylko i wyłącznie niszczą, czy bywają także katalizatorem zmian na lepsze. Czy, a jeśli tak, to jaka, jest cena poddania się im? Wreszcie - jak przetłumaczyć gniew?
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44670Krynicki Ryszard – Gdybym wiedział: rozmowy z Ryszardem Krynickim


Rozmowy z Krynickim to wyjątkowy zbiór wywiadów układający się w rodzaj autobiografii. Poeta opowiada w nich między innymi o: dzieciństwie i młodości, czasach debiutu i Nowej Fali, problemach z cenzurą i władzami komunistycznymi, o wydawaniu w podziemiu i własnym „wolnym” wydawnictwie. Przede wszystkim jednak „Gdybym wiedział” to portret światłego twórcy i niezłomnego człowieka, który nie wierzy co prawda w to, że poezja może ocalić świat, ale „wierzy jednak, że są wiersze-znaki, które mówią: nie jesteś sam”.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn.44671Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji


Poszczególne artykuły zamieszczone w tym tomie przede wszystkim opisują zjawiska nieakceptowane przez obowiązującą normę (obyczajową, estetyczną, etyczną, językową) w tak różnych przestrzeniach kultury, jak współczesny dramat, prasa codzienna, literatura najnowsza, sztuki plastyczne, a także dydaktyka szkolna, film, nauczanie języków obcych.
[cyt. www.akademicka.pl]

Sygn.44672Kłodkowski Piotr - Homo mysticus hinduizmu i islamu : mistyczny ruch bhakti i sufizm


Doświadczenie mistyczne uznawane jest w wielu religiach za jeden z najdoskonalszych dowodów istnienia Absolutu. Bezpośredni kontakt z tym, co nie uwarunkowane, dany jest jednak tylko nielicznym, spośród których bardzo mała część była gotowa przekazać relację o swoim doświadczeniu. Książka jest przedstawieniem zjawiska mistyki w dwóch religiach światowych.
[cyt.   www.merlin.pl]

Sygn.44673Humor w kulturze i edukacji


Niniejszy tom stanowi drugą część monografii zatytułowanej "Humor w perspektywie kulturowo-językowej", co nie wyklucza traktowania go jako odrębnej, autonomicznej całości. Rozpiętość tematów i zagadnień przedstawianych Czytelniczkom i Czytelnikom pozwala bowiem na pogłębioną, wieloaspektową refleksję, której przedmiotem jest humor.
[cyt. www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl]

Sygn.44674Murray Kelvin - Język liderów


Kevin Murray jest coachem elity brytyjskich przedsiębiorców i top managerów. Specjalizuje się w zarządzaniu reputacją i osobistą marką w komunikacji i przywództwie. Jego książki: "Język Liderów" i "Inspirująca komunikacja" stają się bestsellerami i są  tłumaczone na wiele języków. (…) Książki Kevina Murraya są "do bólu praktyczne", a czyta się je jak powieści sensacyjne.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44675Katedra Bolaño: szkice krytyczne


Książka gromadzi wybrane artykuły i interpretacje mogące pełnić funkcję użytecznego - pierwszego w języku polskim - wprowadzenia dla początkujących i pogłębiającego zarysu dla „starszych i średniozaawansowanych” czytelników pisarza, który stworzył jeden z najbardziej wyrazistych projektów literackich ostatnich dekad. Autorzy dziesięciu artykułów zebranych w niniejszym tomie (filolodzy, komparatyści, kulturoznawcy i filozofowie) zdają sprawę ze swej fascynacji dziełem Roberta Bolano i proponują warte uwzględnienia konteksty jego lektury.
[cyt.  www.gandalf.pl]

Sygn. 44676Rybka Małgorzata - Kształtem jest miłość: obraz miłości w tekstach Jana Pawła II


Miłość według Jana Pawła II jest pojęciem semantycznie i aksjologicznie złożonym. Jest pozytywnym uczuciem, więzią z Bogiem, z drugim człowiekiem, skomplikowaną siłą, która skłania do zmierzania ku podobnym istotom. Wykracza poza sferę emocji, gdyż jest bezinteresownym darem ofiarowywanym przez osobę drugiej osobie, wartością najwyższą, transcendentną i najważniejszą. Miłość to także zdarzenie metafizyczne i psychologiczne: doświadczenie obecności i bliskości Boga, afirmacja wartości osoby, cnota, powołanie każdej istoty ludzkiej, postawa, sposób zaangażowania człowieka wobec innych, otwarcia się na ich potrzeby, komunikowanie się z resztą bytów przez swoje wnętrze, jak również tworzenie transcendentalnej rzeczywistości.
[cyt.  www.nieprzeczytane.pl

Sygn.44677Kultura mówienia dawniej i dziś: propozycje, scenariusze, ćwiczenia


Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, ale także nauczania początkowego, prowadzących kółka zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne. Składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy ma inne autorstwo, co jest plusem, gdyż nie bywa się na ogół specjalistą we wszystkich dziedzinach. Widać, że poszczególne zagadnienia zaprezentowały osoby kompetentne. Zadanie miały dosyć trudne, gdyż musiały dokonać wyboru zagadnień i tak je przedstawić, aby każdy mógł z nich skorzystać, nawet jeśli nie jest z wykształcenia polonistą.
[cyt.  www.ksiazkiakademickie.pl]

Sygn. 44678Kotyńska Katarzyna- Lwów: o odczytywaniu miasta na nowo


Pierwsze całościowe ujęcie obrazu Lwowa w literaturach różnych narodów, obejmujące całe dwudzieste stulecie, w którym najwyraźniej zaobserwować można sposoby konstruowania polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i rosyjskiej narracji lwowskiej, ich wzajemne związki
i konflikty. Dopiero na takim tle czytelne stają się dzisiejsze spory i dyskusje o tożsamości lwowskiej. Jednym z podstawowych rysów literatury lwowskiej jest wielokulturowość miasta, nieodmiennie przywoływana przede wszystkim przez Ukraińców i Polaków jako najwspanialsza z jego cech. Autorka stara się pokazać, z jakich elementów i jak interpretowanych powstają kuszące bezchmurnością obrazy Lwowa jako idylli oraz co w istocie za nimi stoi. Ten mit bowiem często służy za wygodną zasłonę, kryjącą rzeczywiste historyczne problemy i spory tożsamościowe, a także nieustanne próby oznaczania
i oswajania miasta zgodnie z własną kulturą  i przeciwko cudzej.
[cyt.  www.merlin.pl]

Sygn.44679