<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Październik 2013

Nowości Czytelni - październik 2013

 

 


Osiecka-Samsonowicz Hanna - Agostino Locci (1601- po 1660): scenograf i architekt na dworze królewskim w Polsce


Agostino Locii był dotąd w polskiej literaturze o sztuce postacią mało znaną. Wydaje się, że przesądziły o tym dwa czynniki. Przede wszystkim rozproszone, stosunkowo niedawno wydobyte z zapomnienia, lakoniczne wzmianki o jego życiu i działalności nie wskazywały na atrakcyjny, twórczy życiorys i przez to nie wzbudzały zainteresowania badaczy. Jednocześnie ich uwagę skupił imiennik artysty, jego syn i uczeń, Augustyn Wincenty Locii, którego twórczość niemal całkowicie przysłoniła dokonania ojca.
[cyt.  Fragment  książki]

Sygn. 44184


Stępień Halina  - Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1856-1914

Trzeci tom zamierzonej przeze mnie „trylogii monachijskiej” obejmuje czas bardzo bogaty w fakty i zróżnicowaną problematykę artystyczną: całą drugą połowę szczególnie bujnego XIX stulecia i pierwsze dziesięciolecie XX w. – okres niezmiernie  ważny w dziejach rozwoju sztuki polskiej, a także w dziejach środowiska artystycznego Monachium.
[cyt.  Wprowadzenie]

 

Sygn. 44185Kwiatkowska Maria Irena  - Groby polskie na cmentarzach Rzymu


Mogłoby się wydawać, że publikacja „Groby Polskie na cmentarzach Rzymu” jest pozycją specjalistyczną, przeznaczoną dla wąskiego grona profesjonalistów. W rzeczywistości jednak książka ta jest ważnym dokumentem dla wszystkich tych, których interesują ślady polskiej obecności w Europie i świecie. Praca  pomyślana jest jako katalog, drobiazgowy wykaz poloników na czterech nekropoliach rzymskich. Uwagę zwraca trud współautorów związany z wyszukaniem informacji o Polakach pochowanych w Rzymie. -  Biuletyn Informacyjny "Polonia Włoska" numer 4/2000
[cyt. www.www.merlin.pl]

Sygn. 44186Oleńska Anna - Jan Klemens Branicki: sarmata nowoczesny: kreowanie wizerunku poprzez sztukę


Zamówienia i fundacje w dziedzinie sztuki często służyły podnoszeniu splendoru, legitymizacji aspiracji do władzy i gloryfikacji osoby ich dokonującej. To zakrawające niemalże na banał stwierdzenie wymaga tu dookreślenia: patronat nad sztuką bywa postrzegany jako pewnego rodzaju środek retoryczny, środek komunikacji pożądanego przekazu. Niniejsza praca jest próbą pokazania takiej roli sztuki na przykładzie inicjatyw i inwestycji artystycznych Jana Klemensa Branickiego (1689-1771), jednej z ważniejszych postaci schyłku I Rzeczypospolitej.
[cyt. www.wolumin.pl]

Sygn. 44187Paszkiewicz Piotr  - Jerozolima - miasto wiecznej niezgody: polityka mocarstw europejskich wobec architektury i urbanistyki Jerozolimy w XIX i na początku XX wieku


Książka poświęcona jest znaczeniu XIX i XX wiecznej Jerozolimy dla historii Europy i politycznym wpływom kształtującym jej zabudowę, świecką i sakralną. Potęgi europejskie: Rosja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania odcisnęły swoje piętno na funkcji miasta - celu pielgrzymek. Wzajemna konkurencja tych państw na arenie politycznej odbijała się także na obliczu miasta. Książka ukazuje stopniowe nawarstwianie się kilku kultur i wyznań, wzajemne zależności i proces krystalizowania się dzisiejszego wizerunku miasta wiecznej niezgody, które w równej mierze jednoczy i antagonizuje.
[cyt. www.sklep.architekci.pl]

Sygn. 44188Mossakowski Stanisław - Kaplica Zygmuntowska (1515-1533): problematyka artystyczna i ideowa: mauzoleum króla Zygmunta I


Mało jest na obszarze Polski dzieł sztuki, które doczekały się tak licznych opracowań jak Kaplica Zygmuntowska przy krakowskiej katedrze na Wawelu. Od przeszło stu lat budowla ta pozostaje w centrum zainteresowania coraz to nowych pokoleń badaczy, a równocześnie jej problematyka wciąż zdaje się niewyczerpana. Niniejsza książka, będąca nową, możliwie pełną monografią tego czołowego zabytku sztuki polskiego renesansu i zarazem jednego z wybitnych dzieł w skali europejskiej, to owoc prac autora zapoczątkowanych przeszło ćwierć wieku temu.
[cyt. www.ksiegarnia.serenissima.pl]

Sygn. 44189Brandstaetter Roman, Warnecki Janusz  - Listy 1947-1969


Walorem tej korespondencji obok przedstawienia sytuacji i problemów, z jakimi musiał borykać się dramatopisarz [i reżyser] jest ukazanie funkcjonowania teatrów w różnych okresach powojennej historii, współpracy między autorem a dyrektorami teatrów, reżyserami, aktorami, ujawnienie politycznych uwarunkowań działalności instytucji teatralnych i literackich.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44190Dahlig-Turek Ewa - Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce


To właśnie instrumenty smyczkowe, a w szczególności skrzypce, zdominowały ludową praktykę muzyczną w Polsce, stanowiąc trzon wszystkich tradycyjnych typów kapel.  […] Niewątpliwym świadectwem znaczenia skrzypiec w kulturze ludowej jest uwidaczniająca się w wielu bajkach, gawędach i wywiadach terenowych wiara w szczególną moc instrumentu i grających na nim wybitnych muzyków; moc, dodajmy, często złą, niszczącą. Niewielu instrumentom towarzyszy równie silna symbolika.
[cyt. Wprowadzenie]

Sygn. 44191Muzyka polska w okresie zaborów: materiały z XXV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej zorganizowanej w dniach 29-30 listopada 1995 roku w Zamku Królewskim w Warszawie w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego


Bez spojrzenia w historię, dzieje pieśni polskiej lat 1795 do 1918, czyli czasów szeroko pojętego romantyzmu nie dadzą się sensownie pomyśleć.
[cyt. Fragment  książki]


Sygn. 44192Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia: teoria i praktyka: XXIX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, 14-15 kwietnia 2000


XXIX Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich miała szczególny charakter. Zorganizowana w Roku Jubileuszowym w stołecznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, miała na celu dokonanie swoistego obrachunku z dotychczasowymi dokonaniami.
[cyt. Fragment książki


Sygn. 44193Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji: XXX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 20-21 kwietnia 2001


Niniejszy tom zawiera materiały z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich poświęconej refleksji nad tym, w jakim zakresie nasza wiedza o muzyce pozwala rozumieć i interpretować muzykę jako szczególne zjawisko wyrażające przemiany kultury i cywilizacji.
[cyt. Fragment książki]

Sygn. 44194Manikowska Ewa - Na szkle zapamiętane: fotografie z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-2006


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pierwsza tego typu organizacja polska na terenie zaboru rosyjskiego, zostało zawiązane w Warszawie w 1906 r. przez grupę arystokratów, przedsiębiorców, architektów i intelektualistów.
[cyt. Fragment książki]

Sygn. 44195Adam Bochnak: naświetlanie rzeźby lwowskiej : wystawa fotografii ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN


Wystawa autorstwa Adama Bochnaka pod tytułem "Naświetlanie rzeźby lwowskiej" została zorganizowana w ramach działalności, istniejącej od pięciu lat przy warszawskim Instytucie Sztuki PAN Galerii „Przypis”. Ta nosząca początkowo nazwę "Korytarz" instytutowa komórka ma w swym dorobku kilkanaście wystaw m. in. "Fotograf przyjechał!", "Dekada Swingu", "Warszawa - dwa portrety miasta", "N a szkle zapamiętane", eksponowanych ponad siedemdziesiąt razy w Polsce, Niemczech, Rosji i na Litwie. 
[cyt. www.wolumin.pl]

Sygn. 44196Ocalić dla przyszłości: studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu


Książka wydana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Ryszarda Brykowskiego, badacza drewnianej architektury sakralnej i inwentaryzatora zabytków. Zawiera 24 studia na temat historii Polski, architektury, sztuk plastycznych oraz konserwacji zabytków.
[cyt. www.sklep.architekci.pl]

 

Sygn. 44197Komorowski Jarosław - Piramida zbrodni: "Makbet" w kulturze polskiej 1790-1989


Żywot dzieła, które  - przekraczając granice wizerunku autorskiego i ramy własne epoki – długo i wielostronnie funkcjonuje w kulturze, obecne w coraz to nowych wcieleniach, wizjach i interpretacjach, stanowi zawsze temat frapujący. Gdy zaś o dzieła Shakespeare’a chodzi i o Polskę zarazem, temat taki sytuuje się wśród zadań najistotniejszych poznawczo.
[cyt. Wstęp]


Sygn. 44198Pokora Jakub  - Psy, błazny, dzieci, królowie...: studia nad sztuką XV-XVIII wieku


Na książkę  składa się jedenaście studiów powstałych głównie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Antologia poświęcona jest treściom ideowym polskich zabytków sztuki świeckiej, programom głęboko osadzonym w kontekście historyczno-kulturowo-politycznym. Stanowi próbę rewitalizacji przesłania dzieł, tzn. przywołania ich pierwotnego sensu, z biegiem czasu przeinaczonego lub zapomnianego. Najobszerniejszą część książki zajmują rozdziały poświęcone obrazowaniu urzędów centralnych, tj. ministeriów w I Rzeczypospolitej. Omawiane w książce problemy zostały ujęte w sposób barwny i interesujący, a jednocześnie świadczący o ogromnej erudycji autora.
[cyt.www.wolumin.pl]

Sygn. 44199