<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Czerwiec 2013

Nowości Czytelni - czerwiec 2013

 

 


Bodnar Adam – Obywatelstwo wielopoziomowe: status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej


Rozprawa doktorska,  będąca podstawą niniejszej książki, została wyróżniona w konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego.
[cyt.  Okładka]

 


Sygn. 44111


Cholawo-Sosnowska Kamila - Instytucje Unii Europejskiej


Publikacja poświęcona została strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. Autorki omawiają skład, zasady i podstawy prawne funkcjonowania oraz kompetencje zarówno instytucji głównych (Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego), jak i organów pomocniczych, organów II i III filaru, a także organów finansowych Unii Europejskiej.
[cyt.  www.gandalf.com.pl]

Sygn. 44112Dzięciołowski Stanisław - Parlament Polski Podziemnej 1939-1945


Praca poświęcona działalności przedstawicielstwa politycznego okupowanego kraju (początkowo jako Główna Rada Polityczna Komendy Głównej ZWZ, następnie jako Polityczny Komitet Porozumiewawczy, Krajowa Rada Polityczna i Rada Jedności Narodowej), które w charakterze podziemnego parlamentu odgrywało ważną rolę w strukturach konspiracyjnych. Autor uwzględnił również krajową inicjatywę polskich komunistów w postaci Krajowej Rady Narodowej oraz Rady Narodowej na Obczyźnie. Książkę wzbogaca aneks źródłowy.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]


Sygn. 44113Etniczność, pamięć, asymilacja: wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce


Książka jest zbiorem tekstów znanych specjalistów, dotyczących różnych aspektów stosunków etnicznych. Ma charakter interdyscyplinarny – łączy perspektywy: socjologiczną, psychologiczną, prawną i kulturoznawczą. Książka tworzy spójną całość, umożliwiając zrozumienie problemu współistnienia grup etnicznych w Polsce i na świecie.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44114Karwat Mirosław - O demagogii


Traktat o demagogii (bo jest to podręcznik, popularny i w miarę możliwości zobiektywizowany wykład wiedzy o zjawisku, a nie poradnik demagoga) powinien dobrze służyć wszystkim Czytelnikom, bez względu na ich preferencje polityczne i bez względu na sympatie i uprzedzenia autora. Jedynym akcentem subiektywnym jest nieukrywana niechęć do wszelkiej demagogii, będąca głównym - poza ciekawością - motywem pracy nad tą książką. Nieuchronnie emocjonalny, subiektywny odbiór aktualnych przykładów wikłałby Czytelników w spory o zasadność kwalifikacji, etykietek, a więc byłby oczywistą przeszkodą w refleksji nad istotą analizowanego zjawiska.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44115Prawa kobiet we współczesnym świecie


Oddawana do rąk Czytelnika publikacja stanowi pierwszą w literaturze polskiej próbę kompleksowego przedstawienia prawnych problemów ochrony praw kobiet we współczesnym świecie. Tym samym wpisuje się w debatę nad dalece niedoskonałymi systemami ochrony praw kobiet w Polsce i na świecie. W książce dokonano porównań instytucji gwarantujących respektowanie praw kobiet w różnych państwach i w różnych kulturach współczesnego świata oraz wyprowadzenie stąd wniosków do tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Niewątpliwym atutem publikacji jest uwzględnienie w niej nie tylko bardzo wielu tematów, lecz także odmiennych ocen i punktów widzenia.
[cyt. Okładka]

Sygn. 44116Sunstein, Cass R - Sprzeciw w życiu społeczeństw


Konformizm może prowadzić jednostki i społeczeństwa w stronę nieszczęścia. (...) Najpoważniejsze niebezpieczeństwo polega na tym, że podążając za innymi, nie uświadamiamy sobie, co naprawdę wiemy i w co wierzymy. Nasze milczenie pozbawia społeczeństwo ważnych informacji. Jak później zobaczymy, ludzie o podobnym nastawieniu często przybierają postawy bezzasadnie ekstremalne. Ci, którzy wyrażają sprzeciw, nie poddając się presji wywieranej przez innych, pełnią cenne funkcje społeczne, nierzadko ponosząc tego koszty.
Dotyczy to «odszczepieńców» na salach konferencyjnych wielkich korporacji, w kościołach, drużynach sportowych, organizacjach studenckich, na wydziałach wyższych uczelni i w klubach biznesowych.(...) Zatem jest to książka o zagrożeniach, jakie niesie konformizm, i o wielkim znaczeniu sprzeciwu.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 44117Malinowska Izabela - Prawa człowieka w Unii Europejskiej


Kanon literatury science fiction i fantasy - gatunków niezwykle dziś popularnych - polscy czytelnicy znają w większości w przekładach z angielskiego. W opartej na pracy doktorskiej książce autorka stara się wskazać, dlaczego tłumacze podejmują w nich takie, a nie inne decyzje, a także odgadnąć, jak może je odbierać polski czytelnik.
[cyt. wydawnictwo.sejm.gov.pl]

 


Sygn. 44118Intermedialność w kulturze końca XX wieku


Wybraliśmy intermedialność i  z niej uczyniliśmy pojęcie tytułowe, gdyż ono właśnie, jak sądzimy, wskazuje na miejsce, w którym  ogniskują się i krzyżują zainteresowania zaproszonych do udziału w tym tomie Autorów.
[cyt. Okładka]

 

 

Sygn. 44119Noc: symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie


Przewodni temat rozważań jakim jest noc w literaturze i kulturze, pozwolił przyjrzeć się nie tylko losom i przekształceniom motywu w utworach literackich XIX i XX wieku, ale przede wszystkim stał się asumptem do ukazania zmian, jakie w ostatnich dwóch stuleciach dokonały się w świadomości i sposobie myślenia o człowieku i świecie.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44120Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2


Żywimy nadzieję, że Czytelnik dzisiejszy, żyjący w XX wiecznej cywilizacji, wyjaławiającej świat z dziwności, tajemnicy, a więc i z poezji, chętnie sięgnie po pozycje z serii „Czarny Romantyzm”. Lektura proponowanych książek dostarczy okazji do snucia refleksji egzystencjalnej i filozoficznej, ukierunkowanej na zgłębianie świata i człowieka oraz  być może umożliwi przeżycie całej skali uczuć romantycznych, a przede wszystkim melancholii i grozy.
[cyt. Wstęp]


Sygn. 38932 T. 2Dramaty irlandzkie


Dramaturgia irlandzka obecna była w „Dialogu” od zawsze. Od pierwszego numeru, w którym opublikowano „Czekając na Godota”, do tomu prezentującego „Najlepsze z najlepszych” sztuki irlandzkie na naszych łamach, wybraliśmy dramaty trzech klasyków związanych z  ruchem irlandzkiego odrodzenia narodowego z przełomu XIX i XX wieku.
[cyt. Okładka]

 

Sygn. 44122Baniewicz Elżbieta - Dziwny_czas: szkice o teatrze z lat 2000-2012


Książka jest wyborem artykułów Elżbiety Baniewicz publikowanych w "Twórczości". Autorka współpracuje także z pismami zagranicznymi: Nowojorskimi-„Performing Art. Journal”, kalifornijskimi – „Theatre Journal”, zurychskimi – „Individualitat” i „Das Magazine”.
[cyt. Okładka]

 

 

Sygn. 44123Greenblatt Stephen Jay - Cardenio: dramat inspirowany zagubioną sztuką Shakespeare'a


Tłumaczenie tekstu sztuki jest efektem pracy pracowników oraz członków seminarium doktorskiego, działającego w Zakładzie Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego.
[cyt. Wstęp]

 

 

Sygn. 44124Burska Lidia - Awangarda i inne złudzenia: o Pokoleniu '68 w Polsce


Opowieść o roku 1968 musi stać się nieuchronnie opowieścią o generacji ’68 – pokoleniu niebywale dynamicznym i twórczym. Jest to generacja kryzysu, rozstępu czasu, dość radykalnej dekonstrukcji idei marksistowskich, lewicowych, a wraz z nimi – także całego projektu nowoczesności, z którego idee te się wywodzą. Marksizm w stanie wyczerpania ujawnia swą, zakorzenioną w historii, względność, perspektywiczność, własną odmianę fałszywej świadomości.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn. 44129Mrożek Sławomir - Dziennik. T. 3, 1980-1989


Trzeci tom „Dziennika” Sławomira Mrożka spełnia wszystkie kryteria, aby być uznanym za arcydzieło memuarystyki. Samo nazwisko autora gwarantuje najwyższy poziom literacki. Ale nie o styl jedynie tu chodzi, a o szczerość, czasem aż bolesną, w dokonywanej niemal na każdej stronie autoanalizie. Sławomir Mrożek z lat 80-tych minionego wieku to pisarz uznany na całym świecie, wydawany i często wystawiany na scenie, jednocześnie to pisarz ciągle borykający się z własnymi kompleksami, artysta o wielkim talencie, dla którego brak natchnienia i pomysłów jest najgorszą katorgą z możliwych. Tak jak w tomach poprzednich Mrożek bez znieczulenia pisze o sobie i o innych pisarzach, o miejscach, które odwiedza, o książkach, które czyta i które właśnie pisze, słowem odkrywa przed nami całą swa duszę.
[cyt. www.wydawnictwo literackie.pl]

Sygn. 43387 T. 3