<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Luty 2013

Nowości Czytelni - luty 2013

 

 

Lis  Wojciech, Godlewski Tomasz  - Jaskinia hałasu


„Jaskinia hałasu” Wojciecha Lisa i Tomasza Godlewskiego zasługuje na uwagę nie tylko dlatego, że jest pierwszą monograficznie zakrojoną książką o rodzimej scenie muzyki metalowej, ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje ze szczegółami mechanizmy animowania nowych zjawisk muzycznych i z muzyką rozmaicie związanych. Jest to, rzecz jasna, piękny prezent dla fanów, ale przecież nie tylko dla nich. Mamy tu bowiem do czynienia z "gęstym" opisem fenomenu muzycznego undergroundu wraz z całym jego subkulturowym folklorem: estetyką (i antyestetyką) wyglądu, zine`ami, zachowaniem na koncertach, specyfiką klubów muzycznych, przekraczaniem granicy między kulturą spontaniczną a instytucjonalną - wszystko to z pewnością zainteresuje dziennikarzy, socjologów i badaczy kultury.
[cyt.  www.lubimyczytac.pl]

Sygn. 44047


Cohen Hermann - Kantowska teoria doświadczenia


W prezentowanej książce podjąłem problem ponownego ugruntowania Kantowskiej nauki o aprioryczności. Przekonanie o jej prawdziwości nie jest u mnie bezpośrednim rezultatem studium Kantowskich dzieł, ale rozpoczęło i umocniło się raczej w wyniku walki z atakami, jakich one doświadczały. Tak jak większość młodych ludzi zajmujących się filozofią, tak też i ja wzrastałem w przekonaniu, że dokonało się historyczne przezwyciężenie Kanta. Dlatego też, kiedy uświadomiłem sobie, że ataki te nie dotyczą Kanta, osłabiło to moją wiarę przede wszystkim w znaczenie współczesnych interpretacji. Jednakże im bardziej zagłębiałem się w poglądy, z których wynikały owe błędne sądy, im lepiej je poznawałem, tym bardziej uporczywą stawała się owa wątpliwość.
[cyt.  Przedmowa]

Sygn. 44048Czwórnóg-Jadczak Barbara - Klasycy i romantycy: spór i dialog


Studium Barbary Czwórnóg-Jadczak podejmuje problematykę niezwykle ciekawą, intrygującą, poznawczo ważną, choć - wydawać by się mogło - dobrze już zbadaną. Okazuje się jednak, że ciągle nie napisano wszystkiego i dopełnieniem tych braków jest bez wątpienia ta książka. Wyrasta ona z wieloletnich zainteresowań autorki, skupiających się na długo lekceważonym okresie późnego oświecenia, nazywanego jeszcze nie tak dawno pseudoklasycyzmem.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn.  44049


Głażewska Ewa - Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura: wybór zagadnień


To wzorcowa książka porządkująca stan wiedzy na temat komunikacji niewerbalnej, uwzględniająca różnice wiążące się ze statusem płci (biologicznej i kulturowej w równej mierze) z jednej strony, a z drugiej pokazująca niejako codzienność interakcyjną naszych spotkań z odmiennością kulturową, codzienność, w ramach której zwykle nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji własnych zachowań, uważanych spontanicznie za zrozumiałe i oczywiste. Książkę można polecić jako opracowanie o wyjątkowych walorach poznawczych i edukacyjnych - jasne, napisane precyzyjnym językiem (i takoż skonstruowane), zachęcające do refleksji nad niejawnymi aspektami codzienności kontaktów międzyludzkich, kompetentne i otwierające perspektywy dalszych badań.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn.  44050


Niedźwiedź Jakub - Kultura literacka Wilna (1323-1655): retoryczna organizacja miasta


Książka opowiada o tekstach i ich funkcjonowaniu w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wilnie, które między XIV a XVII wiekiem osiągnęło status największego ośrodka miejskiego na Litwie i jednej z dwóch stolic państwa litewsko-polskiego.
[cyt. www.matras.pl]

 

 

Sygn. 44051

Jabłońska Teresa – Lampy naftowe


Wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza dało początek nowej epoce w dziejach cywilizacji. Obecnie, pomimo innych źródeł światła, do lamp naftowych mamy ciągle ogromny sentyment.
Zasadniczą część książki z serii "Ocalić od zapomnienia" stanowi opis najbardziej charakterystycznych stylów lamp w latach 1860-1920. Rozdział ten autorka poprzedziła informacjami o najdawniejszych sposobach oświetlenia, różnych rodzajach świeczników i lampach oliwnych. Książka, jak wszystkie tytuły z tej serii, jest bardzo bogato ilustrowana. Zaprezentowane w niej lampy pochodzą z przebogatych kolekcji prywatnych i muzeów: ukraińskich - we Lwowie, Olesku, Złoczowie, Kołomyi i Borysławiu oraz polskich - w Krośnie, Bóbrce, Krasnymstawie, Kozłówce i Wilanowie.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

Sygn. Podr. 745/749 Rzemiosło artystyczne. Sztuka użytkowaLessing Gotthold Ephraim   - Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji


"Laokoon" Gottholda Ephreima Lessinga jest dziełem przełomowym. Obficie czerpiąc z dorobku XVII- i XVIII-wiecznej myśli estetycznej i teoretyczno-artystycznej, stanowił podsumowanie refleksji nad wieloma istotnymi jej problemami: nad wzajemnym stosunkiem literatury i sztuk plastycznych, nad specyfiką medium artystycznego, przynależnego każdej ze sztuk, nad przywilejami i ograniczeniami poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej.
[cyt. www.lubimyczytac.pl]

 

Sygn. 44053


Grodzki Bogusław – Leśmianowska baśń nowoczesna: o "Przygodach Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana


Wśród stosunkowo licznych studiów na temat Leśmiana książka ta wyróżnia się już wyborem tematu, dotyczy bowiem utworu, który do tej pory nie był poważnie i kompetentnie analizowany. Czytanie Leśmianowskiej baśni jako utworu dla dorosłych jest tym zasadniczym założeniem, które pozwala oddać sprawiedliwość temu arcydziełu i pokazać jego najróżniejsze smaki i osobliwości. Autor perfekcyjnie operuje tym, na co pozwala szeroko pojmowana poetyka, ale również odwołuje się do psychoanalizy. Walorem pracy jest to, że autor odnosi analizowany utwór do całej twórczości Leśmiana, umieszcza go w jej obrębie.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 44054Baumgarten Alexander Gottlieb – Metafizyka


Baumgarten dzieli metafizykę na następujące działy: ontologia kosmologia, psychologia i teologia. Taki schemat posłużył Kantowi do jego rozważań z „Krytyki czystego rozumu” gdzie stawiając pytanie o możliwość metafizyki rozumie ją w sensie podziału na metaphysica generalis i metaphysica specialis. Tekst Baumgartena porządkuje i wprowadza pewien zakres terminologiczny utrwalony w dalszej filozofii bez którego trudno zrozumieć Kanta i jego następców. „Metafizyka” stała się najpopularniejszym podręcznikiem do wykładów z filozofii na niemieckich uniwersytetach w drugiej połowie XVIII wieku. Sam Kant określił Baumgartena jako jednego z najwybitniejszych metafizyków jego czasów. W dziejach filozofii autor najbardziej znany jest ze swej koncepcji estetyki, którą jako pierwszy potraktował jako autonomiczny dział filozofii.
[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 44055

Dygul, Jolanta - Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego


Praca jest udaną próbą kompleksowego zbadania zjawiska metateatralności w twórczości Carla Goldoniego, którego utwory dramatyczne stanowią świadectwo reformy włoskiego teatru komediowego oraz historii osiemnastowiecznego teatru weneckiego. Omówiono kontekst, w którym działał reformator teatru, zadania, jakie stały przed poetą komediowym, a także relację autor – aktor. Analizie zostały poddane zachowane prologi oraz komplementy pisane przez autora na zamówienie aktorów, a także zagadnienie konstrukcji teatru w teatrze i utwory parodystyczne oraz apologetyczne, których większość dotyczy kwestii autora teatralnego, pozostałe komedie wpisują się w nurt osiemnastowiecznej parodii świata artystów sceny. Otrzymujemy bogaty obraz życia teatralnego we Włoszech, głównie w Wenecji, jego społecznych i materialnych, a nie wyłącznie artystycznych uwarunkowań, rywalizacji Goldoniego z Chiarim i Gozzim, ambicji gwiazd zespołów aktorskich, ich wysiłków mających pozyskać przychylność widowni.
[cyt. www.wuw.pl]

Sygn. 44056Mickiewicz w "Pamiętniku Literackim"


Książka zawiera artykuły poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, publikowane w „Pamiętniku Literackim” od początku jego istnienia. Czytelnik znajdzie w niej zarówno teksty napisane w wieku XIX, jak i najnowsze, z wieku XXI; ważne rozprawy sąsiadują z drobnymi, ale interesującymi przyczynkami, recenzje głośnych książek dotyczących wieszcza ze wspomnieniami pośmiertnymi poświęconymi wybitnym mickiewiczologom. Zestawiając prace utytułowanych badaczy, młodych naukowców i pasjonatów, niniejsza antologia daje pełen obraz tego, co i jak pisało się o Mickiewiczu w Polsce przez ostatnie sto trzydzieści lat.  
[cyt. www.pisarze.pl]

Sygn. 44057


Pankowski Marian, Marecki Piotr  - Nam wieczna w polszczyźnie rozróba!


Marian Pankowski mówi "Nam wieczna w polszczyźnie rozróba!” to wywiad rzeka przeprowadzony przez Piotra Mareckiego i monografia twórczości w jednym tomie - encyklopedia dla wielbicieli i poznających dopiero Mariana Pankowskiego. Szczera rozmowa z mistrzem z Sanoka okazała się ostatnim, wymownym jego utworem. Portretem wyjątkowego artysty z czasów młodości, męskiej dojrzałości i wieku senioralnego. Tom zawiera bezcenne autokomentarze, rubaszne wyjaśnienia i poruszające dygresje - przypisy do życia i dzieł wszystkich: od juwenilnych wierszy i poematów, przez dramaty i prozy, po sylwy ostatnie.
[cyt. www.culture.pl]

Sygn. 44058


Kapralski Sławomir - Naród z popiołów: pamięć zagłady a tożsamość Romów


Autor (...) jest wysokiej klasy specjalistą, wolnym od wszelkiej postaci etnocentryzmu i ksenofobii, kompetentnie poruszającym się zarówno w klasycznej problematyce socjologii, antropologii kulturowej oraz etnologii, jak i historii, co daje mu szanse na odważne podejmowanie zagadnień nowych, usytuowanych w wielowymiarowej rzeczywistości społecznej, nie dających się wyjaśnić wyłącznie w ramach jednej dyscypliny naukowej i właściwych jej tradycji oraz paradygmatów. Dlatego też jego badania nad Romami, ich dziejami, teraźniejszością i przewidywalną przyszłością traktuję jako przyczynek do procesu formowania się nowej subdyscypliny nauk społecznych, nazywanej coraz częściej po prostu romologią.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 44059Nowa historia


Dzieło to, którego znaczenie jako źródła do dziejów późno antycznych trudno przecenić, powstało w pierwszej połowie V wieku i ma charakter kompilatorski. W sześciu księgach w ciągłej i dość szczegółowej narracji opisuje czasy od kryzysu cesarstwa rzymskiego w połowie III wieku po walki o Rzym z Wizygotami na początku V wieku. Autor wiele uwagi poświęca stosunkom cesarstwa z ludami barbarzyńskimi i stąd – pośrednio – jego książka staje się źródłem do dziejów Europy Wschodniej i Środkowej. Zosimos, poganin piszący w czasach dominacji chrześcijaństwa, ocenia przyczyny upadku cesarstwa, a także poszczególne fakty z perspektywy odmiennej niż większość ówczesnych pisarzy. „Nowa historia” jest jedyną zachowaną w całości grecką historią świecką powstałą w V wieku.
[cyt. www.empik.com]

Sygn. 44060


Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne : dyskusje i interpretacje


Mimo ciągłych narzekań na kryzys teorii socjologicznej uznać trzeba, że ma się ona całkiem dobrze. Teoria socjologiczna nie tylko po prostu nadąża za zmieniającym się światem, ale uczestniczy także w zmianach, dostarczając narzędzi do interpretacji i kształtowania procesów społecznych. W książce tej, odnosząc się do tak różnych problemów jak media, terroryzm, kapitał społeczny, mniejszości czy konflikt klasowy, autorzy podejmują dyskusję o teorii socjologicznej w ruchu, zmagającej się z dynamiczną rzeczywistością i biorącej udział w sporach na temat jej kształtu. Stare i nowe koncepcje, które są tu zestawiane, łączone i konfrontowane ze sobą, dają świadectwo temu, że dla socjologów zrozumienie świata jest równie ważne jak jego zmiana.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 44061Oblicza płci: język, kultura, edukacja


Na niniejszy zbiór  składa się dwadzieścia osiem artykułów, będących naukową refleksją polskich badaczy nad kwestiami genderowymi w ważnych i często zazębiających się obszarach: języku, szeroko pojętej kulturze oraz edukacji - stąd trzy części książki. Należy jednak podkreślić, iż wiele z przedstawionych szkiców ma charakter interdyscyplinarny i trudno jej przypisać jednoznacznie tylko jednemu z tych działów. Ową rozmaitość tematyczną i problemową oraz wiążące się z nią różnorodne perspektywy badawcze uznajemy za istotny walor książki.
[cyt. www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl]


Sygn. 44062