<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Kwiecień 2012


Nowości Czytelni - kwiecień 2012

 

 

Gosik-Kapelińska Iwona - Historia dramatem pisana: dramat historyczny w epoce pozytywizmu


Historyzm literacki doby pozytywizmu znamy z licznych opracowań powieści historycznej tej epoki. Na tym tle opracowanie zagadnienia dramatu historycznego, podejmującego przecież te same tematy i mającego podobnie zaprogramowane funkcje, przedstawia się bardzo skąpo. Do momentu opracowania monografii przez Iwonę Gosik-Kapelińską mieliśmy więc na gruncie historii literatury XIX wieku sytuację następującą: obszernie i kompetentnie opracowany dramat historyczny doby romantycznej i młodopolskiej [...] oraz naukowy  brak  zainteresowania  dla  historycznego  dramatu  pozytywistycznego.
[cyt. Przedmowa]

Sygn. 43845


Poeta teatru: Tadeusz Różewicz w Teatrze Narodowym


Nowa książka z cyklu Teatr Narodowy. Historia została wydana  na dziewięćdziesiąte urodziny Tadeusza Różewicza. Próbuje opisać obecność poety na Scenie Narodowej na podstawie zachowanej dokumentacji - zdjęć i recenzji z przedstawień. Oddaje również głos twórcom, a także przypomina prace współpracującego tu z Helmutem Kajzarem - Edwarda Dwurnika. Jakim partnerem był Różewicz  dla reżyserów: Laskowskiej, Minca, Kajzara, Kutza, Grzegorzewskiego?
Co poeta zaproponował scenie, a scena poecie? Czy Różewicz odnalazł się w Teatrze Narodowym?
[cyt. www.narodowy.pl]

Sygn. 43846


Sowiński Paweł - Zakazana książka: uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989


Książka  jest próbą przedstawienia nie tyle historii niezależnych oficyn wydawniczych, co przede wszystkim życia codziennego w drugim obiegu  i świata opozycji. Dzięki narracji układającej się w mozaikę faktów, postaci i sytuacji życiowych, czytelnik dowie się, jak powstawały i były kolportowane publikacje poza cenzurą, o sposobach na pozyskanie materiałów poligraficznych, tajnych miejscach druku i milicyjnych zasadzkach.
[cyt. www.ksiazka.net.pl]


Sygn. 43844


Damon Julien – Wykluczenie


Pojęcie wykluczenia wywołuje niejasności, dyskusje i pytania. Tą samą nazwą można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych    i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne.
[cyt. Wprowadzenie]


Sygn. 43843


Savidan Patrick – Wielokulturowość

Równość w różnicy? Różnorodność etniczno-kulturowa nie jest czymś nowym: stanowi fundament historii ludzkości. Czymś nowym jest natomiast idea, że państwo powinno liczyć się z różnorodnością cechującą jego populację. W zglobalizowanym świecie istnieje pilna potrzeba analizy związku między wolnością jednostki a kulturą, do której ona przynależy. W jaki sposób rozważać różnicę, nie biorąc pod uwagę nierówności? Ponieważ model integracji wielokulturowej wykorzystuje teorię i praktykę dotyczącą współczesnego pojmowania obywatelskości, model ten odpowiada prawdziwej zmianie paradygmatu, której sens, wagę, zasięg i ryzyko należy docenić. Pytanie o wielokulturowość jest w istocie pytaniem o przyszłość demokratycznego państwa.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43842


Chapoutot Johann -Wiek dyktatur: faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945)


Z dzisiejszej perspektywy powszechnie wiadomo, co faszyzm i narodowy socjalizm, wsparte autorytaryzmem, przyniosły ludzkości. Urok faszyzmu i nazizmu miał charakter zarówno intelektualny, jak i kulturalny. Fascynacja przemocą włoskich Czarnych Koszul, oddziałami szturmowymi NSDAP czy frankistami współegzystowała z estymą, jaką darzono rozwiązania faszystowskie czy autorytarne. Autor poszukuje przyczyn triumfu systemów autorytarnych i totalitarnych znacznie głębiej. Upatruje bowiem ich genezy w zjawiskach towarzyszących przemianom politycznym, społecznym i kulturalnym, które zaszły w XIX wieku, oraz w traumatycznych doświadczeniach mas Europy.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43841


Bobiński, Witold - Teksty w lustrze ekranu: okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego


Przemiany technologiczno-kulturowe ostatnich kilku dekad, zwrot ikoniczny, zwrot audiowizualny, zwłaszcza w wersji cyfrowej sprawiają, że szkolne dziedziny zajmujące się edukacją kulturową stoją w obliczu modyfikacji swoich paradygmatów. Ta sytuacja dotyczy także polonistyki zarówno tej szkolnej, jak i w pewnym stopniu akademickiej. Kryzys czytelnictwa i deprecjacja lektury szkolnej to zjawiska, wobec których polonista i polonistyka nie mogą przejść obojętnie. Grzech zaniechania wysiłku na rzecz przemian oznacza zgodę na gwałtowną marginalizację kluczowej jeszcze do niedawna szkolnej dyscypliny. Jednym ze sprzymierzeńców w dziele jej odnowienia może być staruszek film, wynalazek już ponad stuletni, który przeżywa kolejną młodość i stał się dominującą formą sztuki masowej.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43840


Bojczuk Tymoteusz - Słownik psycholingwistyczny języka polskiego z komentarzem


W słowniku występują dwa rodzaje tłumaczeń: jedno, wyjaśnia pochodzenie od słowa wcześniejszego; drugie, ukazuje tylko pokrewieństwo z innymi wyrazami. Podając obok jakiegoś terminu słowo lub słowa podobne można ukazać wspólny mentalny zamysł, który towarzyszył powstaniu obu. W ten sposób oba warianty tłumaczeń próbują wskazać tok myślowy, który towarzyszył powstaniu wyjaśnianych słów.  
[cyt. Wstęp]


Sygn. 43839Frith Simon – Sceniczne rytuały: o wartości muzyki popularnej


W Scenicznych rytuałach, jeden z najważniejszych autorów piszących o muzyce popularnej, zadaje pytanie, o czym właściwie rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o muzyce. Zamiast eliminować emocjonalne reakcje i osobisty gust jako coś obcego akademickiemu krytykowi, Simon Frith czyni te postacie zaangażowania swym tematem i ukazuje ich miejsce w samym centrum estetyki, która strukturyzuje naszą kulturę i ubarwia życie.
[cyt. Okładka]


Sygn. 43837


Głowiński Michał - Realia, dyskursy, portrety: studia i szkice


„Na tom składa się 26 szkiców dość zróżnicowanych tematycznie. Zajmuję się między innymi tym, jak pisano o Dzierżyńskim i jak w okresie stalinizmu traktowano romantyzm, analizuję dyskurs antysemicki, w tym Protokoły mędrców Syjonu, zastanawiam się nad tym, dlaczego ideolodzy skrajnej prawicy gardzą Gombrowiczem i jak się pisze o dzisiejszym świecie w Naszym Dzienniku. Kilka prac poświęconych jest literaturze zajmującej się Zagładą. Książka ma charakter interdyscyplinarny, myślę, że jest to jej zaletą.” - Michał Głowiński.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43836


Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami


Użyta w tomie formuła „pisarstwa pomiędzy” zakłada istnienie dość stabilnego kontekstu historycznoliterackiego, teoretycznego i metodologicznego. Po pierwsze: punktem odniesienia czyni dwudziestolecie międzywojenne, po drugie: umowny przełom 1989 roku. Nietrudno zauważyć, iż kobiece pisanie traktujemy jako część procesu kulturowego, nie zaś margines czy eksces, mając nadzieję na udzielenie pytań o specyfikę literatury w rzeczywistości PRL-u, ale także, na przykład, o postać polskiego powojennego modernizmu, doświadczenie emigracji, dyskursy polityczne rozmaicie profilujące, cieniujące opowieści tożsamościowe.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 43835


Puchalski Lucjan - Oświecenie po austriacku: świat przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta


Praca jest filologiczną analizą świata przedstawionego oper Wolfganga Amadeusza Mozarta powstałych w  Wiedniu w latach 1782-1791. Libretta pięciu najważniejszych oper kompozytora zaliczanych do gatunku opera buffa czy też singspiel (Uprowadzenie z seraju, Wesele Figara, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Czarodziejski flet) omawiane są na tle politycznych, społecznych, kulturowych i literackich uwarunkowań austriackiego oświecenia, w którym ukształtowana przez rodzimy barokowy katolicyzm duchowość zderzyła się z racjonalistycznymi inspiracjami płynącymi z nowoczesnej Europy.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43834


Berend, Tibor Iván - Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej: transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku


Upadek Związku Sowieckiego w 1991 r.  był przełomowym momentem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ivan Berend prezentuje nowe, autorskie ujęcie dramatycznych przeobrażeń, których kulminacyjnym momentem było przyłączenie dziesięciu państw byłego bloku sowieckiego do Unii Europejskiej.
[cyt. Okładka]


Sygn. 43833


Śniedziewski Piotr - Melancholijne spojrzenie


Książka  to zbiór dziewięciu szkiców poświęconych melancholii w literaturze oraz w sztuce XIX stulecia. Porządek książki wyznaczają trzy zasadnicze modalności tytułowego spojrzenia: spojrzenie dookoła siebie (kierowane ku światu w poszukiwaniu wartości i sensu), spojrzenie w siebie (stanowiące odpowiedź na wszechobecną pustkę) oraz spojrzenie przez okno lub w lustro (będące zarówno spoglądaniem na świat, jak i w siebie - dzięki efektowi odbicia). Dziewiętnastowieczna melancholia, silnie powiązana z negatywnym doświadczeniem psychicznym, które zaciążyło na późniejszej teorii Freuda, w książce okazuje się przede wszystkim zjawiskiem kulturowym.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43831


Giedroyc Jerzy, Miłosz Czesław – Listy 1964-1972


Druga część korespondencji Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem zawiera listy pisane w okresie ważnym dla świata (wojna w Wietnamie, ruchy studenckie 1968 roku) i ważnym dla Polski (Marzec 1968, Grudzień 1970). Dzięki wyjazdowi Miłosza na uniwersytet Berkeley w Kalifornii wymiana poglądów  dwóch znakomitych protagonistów zyskuje wymiar globalny; często się nie zgadzają, inaczej widzą rolę „Kultury”, czasem obrażają się na siebie, ale ich dialog pozostaje skarbnicą wiedzy o życiu intelektualnym nie tylko emigracji, ale też i Polski, z którą obaj utrzymują żywy kontakt.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 32575 T. 4


Leksykon "Lalki"


Hasła zawarte w książce prowadzą czytelnika daleko poza tekst powieści: skupiają się na ukazaniu kontekstu, czyli miejsc i wydarzeń, tworzących klimat owej epoki. Realiów świata, w którym Prus umieścił bohaterów Lalki. Jak mieszkano, jak podróżowano, jakie pijano alkohole, w jaki sposób w Warszawie zaspokajano potrzeby higieniczne i kulturalne, czym zajmowały się damy, a czym studenci? Wszystko to jest ciekawe i pouczające. Wyobraźnię czytelnika wspomagają ilustracje, wszystkie czarno-białe, wierne pierwowzorom, czerpanym z ówczesnych gazet. Ukazują one piękne fryzury, eleganckie stroje, machiny latające, welocypedy i inne zdumiewające pojazdy, kataryniarzy i rubaszne przekupki
[cyt. www.wydawnictwo.ibl.waw.pl]

Sygn. 43829


Iwaszkiewicz Jarosław - Dzienniki 1964-1980


W trzecim, ostatnim tomie Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza na pierwszy plan wysuwa się starość z jej gorzką samowiedzą, podziwem dla cudowności życia i oczekiwaniem na śmierć. Choć "stary poeta" coraz częściej wraca pamięcią do zdarzeń dawno minionych, nie rezygnuje zarazem z dawania świadectwa współczesności. Kreśli barwne wizerunki środowisk artystycznych i ich luminarzy, zdaje relacje ze swoich kontaktów z przedstawicielami władzy, krytycznie ustosunkowuje się do działalności opozycji demokratycznej, z bolesną szczerością pisze o sprawach domowych. Ze wszystkich zapisów przebija zdolność widzenia ludzkich losów - a czasem nawet obrotów historii - jako zamkniętych całości, zdolność dana tylko tym, którzy dostąpili łaski długiego życia.
[cyt. Okładka]

Sygn. 41129 T. 3


Pihoja Rudolf  G. - Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991

Nieznane kulisy powojennych dziejów i upadku imperium radzieckiego. W kilka lat po śmierci, generalissimusa Związku Radzieckiego, Józefa Stalina w 1953 roku władzę w Kraju Rad formalnie sprawowały instytucje państwowe i partyjne, z pierwszym sekretarzem i Politbiurem na czele, ale w rzeczywistości należała ona do rozrastającej się oligarchii - wpływowych ludzi tworzących sieć wzajemnych powiązań i zależności. Byli to działacze na szczeblu lokalnym i centralnym, związani z aparatem partyjno-politycznym, służbami bezpieczeństwa, resortami siłowymi, administracją, przemysłem, kulturą czy propagandą. Ich liczbę szacuje się na około 3000 osób, tych - którzy stanowili rzeczywistą władzę w ZSRR.
[cyt. Okładka]

Sygn. 43827