<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Lipiec 2012

 

Nowości Czytelni - lipiec 2012

 

 

Milewska Monika - Bogowie u władzy: od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila: antropologiczne studium mitów boskiego władcy


Książka poświęcona odwiecznym związkom pomiędzy sacrum a władzą oraz mitom, które przez wieki otaczały osobę władcy. Na przykładzie postaci takich jak Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Kaligula, Napoleon, Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Ceauşescu, Kim Ir Sen i Kim Dzong Il przedstawione zostały cechy "boskiego władcy".
[cyt. www.atticus.pl]Sygn. 43875


Pilch Jerzy - Dziennik


Jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych współczesnych pisarzy polskich ujawnia wreszcie pełny zapis swojego dziennika, który prowadził przez ostatnie lata. Znany z brawurowo poprowadzonych powieści, zachwycający jako autor dramatów i scenariuszy, powszechnie czytany jako felietonista, tym razem pokazuje się nam jako memuarysta w sensie ścisłym.
[cyt. www.merlin.pl]
Sygn. 43876


Encyklopedia filozofii polskiej, T. 1,  A-Ł


Encyklopedia przedstawia charakterystyczne dla polskiej filozofii problemy i zagadnienia, szkoły i systemy filozoficzne, które ukształtowały się w Polsce, biogramy polskich filozofów i myślicieli, którzy znacząco oddziałali na polską kulturę humanistyczną.               
[cyt. www.kul.com.pl]

Sygn.  Podr. 1 Filozofia


Encyklopedia filozofii polskiej, T. 2,  M-Ż


Encyklopedia ukazuje wkład polskich filozofów w tworzenie kultury naukowej i humanistycznej. Odsłania podstawy formowania się polskiej myśli etycznej, społecznej, logicznej, metafizycznej, historiozoficznej i prawnej. Daje możliwość zapoznania się z wybitnymi postaciami polskiej filozofii, żyjącymi na przestrzeni dziejów. Przedstawia pełną panoramę dziejów polskiej filozofii.
[cyt. www.kul.com.pl]Sygn. Podr. 1 Filozofia


Nivat Georges - Fenomen Sołżenicyna


Autor, przyjaciel Sołżenicyna, podjął trud ukazania wielowymiarowego, trudnego do uchwycenia tytułowego fenomenu autora Archipelagu GUŁag. Człowieka, który nieustannie prowokował, stawiał przed innymi, a przede wszystkim przed sobą nowe wyzwania. To on obudził Francję z miłej komunistycznej drzemki, czy zarzucił Stanom Zjednoczonym, które go przyjęły, moralny relatywizm i rozpasaną konsumpcję.
[ cyt. Wydaw.]Sygn. 43879


Karnawał: studia historyczno-antropologiczne


W ciągu ostatnich dekad coraz liczniejsze masy uczestników i widzów w dniach przed Środą Popielcową wywracają świat na opak, zaś antropologowie, etnografowie, historycy i kulturoznawcy w kolejnych pracach próbują opisać i wyjaśnić ten fenomen, potwierdzając tym samym, że - jak twierdził z uzasadnionym przekonaniem Michaił Bachtin - do najbardziej złożonych i ciekawych problemów w historii kultury należy zbadanie karnawału.
[cyt. ze wstępu Wojciecha Dudzika ]


Sygn. 43880


Jackiewicz Danuta - Karol Beyer: 1818-1877


Karol Beyer 1818-1877, album rozpoczynający serię Fotografowie Warszawy, poświęcony jest pierwszemu zawodowemu fotografowi warszawskiemu i twórcy polskiej profesjonalnej fotografii.
[cyt. www.empik.com.pl]

Sygn. 43881


Rozik Eli - Korzenie teatru


Kompendium wiedzy o teatrze, zarówno w wymiarze historycznym, jak i teoretycznym, imponujące erudycją, głębią, a zarazem klarownością wywodu, często błyskotliwego.
[cyt. Wydaw.]


 Sygn. 43882


Wielecki Krzysztof - Kryzys i socjologia


Słowo "kryzys" jest intrygujące i niepokojące, ma w sobie jakąś tajemnicę. Jego odczucie towarzyszyło socjologii od samych jej początków. Czy to jakaś maniera albo zły nawyk? Jeśli jest czymś stałym, jego diagnoza jest "rewelacją" zupełnie banalną i trywialną. Jeśli zaś prawdą jest, że może on zagrozić cywilizacji, o ile nie ludzkości w ogóle, nie powinniśmy zbyt łatwo się uspokajać.
[cyt. Wydaw.]Sygn. 43883


Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów


Miasto i jego mieszkańcy stanowią przedmiot zainteresowania bez mała wszystkich dziedzin humanistyki. Prezentowany tom jest zbiorem prac młodych badaczy - historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, socjologów, etnologów i architektów krajobrazu. Dysponując narzędziami i metodami właściwymi swojej dziedzinie, podjęli próbę ukazania wieloaspektowej natury zjawiska społeczno-kulturowego, jakim było i jest miasto. Zebrane artykuły tworzą trzy bloki tematyczne, prezentujące różne aspekty zjawiska: przestrzeń miejską, toczące się w nim życie oraz postrzeganie miasta przez jego mieszkańców.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 43884


Mody w kulturze i literaturze popularnej


Popkultura jest jak moda – wzorem zmiany społecznej, w której pojedyncze formy stają się akceptowane i znajdują powszechne uznanie. Aby analizować te dwa fenomeny, należy przypatrzeć się mechanizmom uzyskiwania ogólnej aprobaty. Literatura i kultura popularna pojawiają się jako proces społecznej selekcji, którego kierunek wynika z ogólnego kierunku „wspólnotowego smaku”. Ów stadny gust jest wyrażany i reprodukowany właśnie w modzie. To podstawowa kategoria estetyczna, która mówi najwięcej o zbiorowych upodobaniach, widocznych żądzach i uśpionych instynktach
[cyt. Wstęp]

Sygn. 43885


Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Migracja stanowi jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych człowieka XX  i  XI wieku.
Narracja migracyjna toopowieść i o przemianach tożsamości jej podmiotu,
i ozawłaszczaniu/oswajaniu miejsc zagospodarowanych wcześniej przez innych, i o warunkach powstania tejże narracji. Wykazuje cechy performatywne, bowiem na swój sposób „przetwarza” miejsca oraz ludzi wchodzących z nimi w interakcje.
[cyt. Okładka]
Sygn. 43886


Polska po 20 latach wolności

Pomimo całej różnorodności książka Polska po 20 latach wolności stara się przekonać czytelników, że dla socjologa najważniejsze są wzajemne związki między instytucjonalnymi, strukturalnymi i kulturowymi wymiarami transformującego się społeczeństwa. Kluczowe zagadnienia podejmowane w tomie dotyczą kierunku i zakresu zmiany społecznej w tych wymiarach. Rozważaniom tym towarzyszy refleksja nad konsekwencjami nierównomiernego tempa przemian oraz namysł nad umiejscowieniem obecnego etapu zmiany społecznej w szerszej perspektywie historycznej. Przedstawione w tej perspektywie wyniki badań empirycznych składają się na socjologiczny portret polskiego społeczeństwa, podlegającego w krótkim czasie głębokim przemianom.
[cyt. Wstęp]

Sygn. 43887


Nowosielski Jerzy – Sztuka po końcu świata: rozmowy


Starannie skomponowany przez biografkę artysty Krystynę Czerni wybór wywiadów. Nowosielski ujawnia w nich swoje poglądy na temat idealnej religii, rychłego końca świata, odpowiada na pytanie, dlaczego sztuka współczesna to sztuka schyłku cywilizacji. W książce zdumiewa niesamowita kreatywność intelektu artysty i zaskakująca aktualność jego słów.
[cyt. www.merlin.pl]
Sygn. 43888


Gołąb Mariusz - Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie:  literackie i kulturowe metafory współczesności


Książka łączy aspekt antropologiczny podjętych rozważań literaturoznawczych z szeroką perspektywą porównawczą, w której autor umieszcza literaturę jako zjawisko kulturowe. Pokazuje, jak literatura wchodzi w dialog z modelowymi obrazami kultury, przekształcając lub spowinowacając odległe zjawiska i światopoglądy. Stanowi ważny i dynamiczny, myślowo i narracyjnie głos na temat ciągłości kultury, nawet wbrew zdeklarowanym przeciwnikom całości.
[cyt. z  recenzji prof. Bożeny Tokarz]


Sygn. 43889


Pavis Patrice - Współczesna inscenizacja: źródła, tendencje, perspektywy


Niekonwencjonalna publikacja, która prezentuje zagadnienia inscenizacji teatralnej przełomu XX i XXI wieku. Ukazuje jej genezę, współczesne tendencje, a także możliwe kierunki rozwoju in spe. Bada zależności między inscenizacją a performansem oraz problemy interkulturowości i dekonstrukcji teatru, współczesnej interpretacji klasyków czy udziału nowych mediów i sztuki wideo w obecnych widowiskach teatralnych. Narrację uzupełniają przykładowe analizy konkretnych spektakli, co umożliwia zapoznanie się z przedstawianą teorią w praktyce scenicznej.
[cyt. Wydaw.]


Sygn. 43891


Szymborska Wisława - Wystarczy


Tomik zawiera trzynaście ukończonych przez Wisławę Szymborską wierszy, ułożonych zgodnie z chronologią powstawania. Niektóre z nich były publikowane w prasie codziennej i tygodnikach. Tomik został opatrzony posłowiem Ryszarda Krynickiego, znajdują  się w nim m.in. fragmenty niedokończonych wierszy poetki.
[cyt.www.ksiegarnia.pwn.pl]
Sygn. 43892


Pomian Krzysztof  - Zbieracze i osobliwości: Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek


Poświęcona kolekcjonerom i zbieraczom osobliwości książka jest próbą określenia przemian, jakie dokonywały się w kulturze europejskiej w wyniku "pasji zbieractwa". Opisując kolekcję, autor pokazuje, jak z ludzkiej ciekawości świata wynikało jego specyficzne widzenie, jak rodziło się dążenie do poszukiwania rządzących nim prawidłowości oraz jak zmieniało się myślenie o przeszłości, sztuce i naturze.
[cyt. www.merlin.pl]


Sygn. 43893


Artyści władzy, władza artystom


Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. Opinię tę potęgowały napastliwe kampanie w okresie przełomów politycznych w okresie PRL. W tomie zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43894


Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1989


Niniejszy tom ma na celu przybliżenie działalności ogólnopolskich władz NSZZ „Solidarność”: Krajowego Komitetu Strajkowego, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, Tymczasowej Rady „Solidarności”, Krajowej Komisji Wykonawczej oraz przewodniczącego Lecha Wałęsy, od wprowadzenia stanu wojennego do powtórnej rejestracji związku w kwietniu 1989 r.
[cyt. www.ipn.gov. pl]


Sygn. 43895


Marzec 1968 w dokumentach MSW, T. 1, Niepokorni


Tom pierwszy wydawnictwa Marzec 1968 w dokumentach MSW skupia uwagę czytelnika na niektórych aspektach genezy Marca '68. Składa się z trzech rozdziałów, poświęconych klubom dyskusyjnym (rozdział I), środowisku literackiemu (rozdział II) i opozycji na Uniwersytecie Warszawskim (rozdział III). Zamieszczono w nim 255 dokumentów. Są to informacje i notatki funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, doniesienia informatorów SB oraz – sporadycznie – dokumenty sporządzone przez innych wytwórców,  a zgromadzone przez SB.
[cyt. www.ipn.gov. pl]


Sygn.  43896


Sterkowicz Stanisław – Nieludzka medycyna: lekarze w służbie nazizmu


Przedkładana praca daje pełny obraz zbrodni hitlerowskiej medycyny – od przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera w styczniu 1933 roku aż do jej końca w maju 1945 roku. Zbrodnie hitlerowskiej medycyny zainicjowała przymusowa sterylizacja współobywateli upośledzonych umysłowo, by poprzez późniejsze ich zabijanie w ramach tak zwanej eutanazji dojść do pseudomedycznych doświadczeń na różnej narodowości więźniach obozów koncentracyjnych.
[cyt. Wstęp]Sygn. 43897Eisler Jerzy - "Polskie miesiące" czyli Kryzys(y) w PRL


Książka prof. Jerzego Eislera jest efektem wieloletnich przemyśleń dotyczących specyficznego „polskiego kalendarza”, czyli wydarzeń, do których doszło w naszym kraju w czerwcu i październiku 1956 r., w marcu i sierpniu 1968 r., grudniu 1970 r., czerwcu 1976 r., sierpniu 1980 r. oraz grudniu 1981 r. Autor zastanawia się, czym były poszczególne „polskie miesiące”, co je łączy, a czym się różniły.
[cyt. www.ipn.gov. pl]Sygn. 43898


Terlecki Ryszard - "Solidarność": dekada nadziei 1980 - 1989


Wiosną 1989 r. nikt – ani liderzy opozycji, ani władze PRL – nie mógł przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń. W obu uczestniczących przy okrągłym stole obozach różnie oceniano ewentualne zyski i straty. Komuniści chcieli utrzymać się przy władzy za cenę dopuszczenia opozycji do ograniczonego udziału w zarządzaniu państwem. Mieli na to zgodę Moskwy i przyzwolenie najważniejszych filarów reżimu: bezpieki oraz armii. Opozycja chciała wykorzystać nadarzającą się okazję do uzyskania dobrej pozycji startowej do dalszej walki o wolną Polskę. Obie strony odniosły sukces: komuniści dostali szansę wkomponowania się w polityczny establishment III Rzeczypospolitej, a solidarnościowa samoograniczająca się rewolucja mogła zakończyć się samoograniczającym się zwycięstwem.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43899


Solidarność Walcząca w dokumentach, T. 1, W oczach SB


Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju. Publikowane w niniejszym tomie dokumenty stanowią wybór z ocalałych od zniszczenia akt Służby Bezpieczeństwa dotyczących rozpracowania Solidarności Walczącej. Obrazują one metody stosowane w walce z konspiratorami, opisują lokalne sukcesy SB i jej generalną porażkę w walce z Solidarnością Walczącą.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43900


Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX


Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. Służba Bezpieczeństwa „ochraniała” – jak określano to w żargonie SB – zarówno szkoły wyższe, jak i instytucje badawcze, kontrolując ich działalność naukowo-dydaktyczną oraz rejestrując postawy i poglądy osób w nich zatrudnionych. Otwarcie Polski na Zachód w latach siedemdziesiątych stworzyło naukowcom znacznie szersze możliwości kontaktów międzynarodowych. Ludzie nauki, nauczyciele akademiccy i studenci coraz mocniej angażowali się w działalność opozycyjną, która osiągnęła kulminację w latach osiemdziesiątych. Dla funkcjonariuszy SB taka sytuacja stanowiła nowe wyzwanie, by nasilić walkę z wrogami reżimu.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43901


Gajownik Tomasz - Tajny front niewypowiedzianej wojny: działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939


Prezentowana publikacja przedstawia działalność polskiego wywiadu wojskowego w Republice Litewskiej w latach 1921–1939, która stanowiła jeden z odcinków skomplikowanych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Litwą. W szerszej perspektywie ukazano dzieje litewskich służb specjalnych, ich początki oraz rozwój organizacyjno-strukturalny w okresie międzywojennym, przedstawiono wybrane afery szpiegowskie oraz scharakteryzowano prace wywiadu polskiego w sferze ewidencyjno-studyjnej w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej Litwy.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43902


Pleskot  Patryk - "Tarcza partii i narodu": kontrwywiad Polski Ludowej w latach 1945-1956: zarys struktur i wybór źródeł


Kontrwywiad Polski Ludowej, szczególnie w latach 1944–1956, nie zajmował się wyłącznie wyszukiwaniem szpiegów obcych służb specjalnych. Wskutek ścisłego zespolenia „profesjonalnej” działalności kontrwywiadowczej z komunistyczną ideologią totalitarnego państwa szpiegostwo zarzucano nie tylko rzeczywistym agentom, ale także po prostu wrogom „ludowej ojczyzny”, z członkami podziemia niepodległościowego i polską emigracją na czele. Kontrwywiad pełnił zarazem funkcje lustracyjne – tropił pozostałości struktur hitlerowskich oraz dawnych współpracowników niemieckiego okupanta. Książka stara się możliwie wszechstronnie ukazać tę wielokierunkową działalność kontrwywiadu.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43903


Łukasiewicz Sławomir - Trzecia Europa: Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971


Trzecia Europa to wydobyta z zapomnienia opowieść o politycznej aktywności i myśli polskiego wychodźstwa wojennego i polskiej powojennej emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Symboliczne cezury wyznaczają daty istnienia pism „New Europe” (1940–1945) i „The Central European Federalist” (1953–1971), na łamach których dyskutowano o kształcie federacji środkowo-wschodnioeuropejskiej, widzianej jako część przyszłej Unii Europejskiej. Brali w tej dyskusji udział dyplomaci, politycy, intelektualiści i poeci – postaci tej miary co Oskar Halecki czy Kazimierz Wierzyński.
[cyt. www.ipn.gov. pl]

Sygn. 43904


Chojnacki  Paweł - Ur. '68: notatki z ulic Krakowa 1988-1989

„Książka, którą trzymasz w ręku, jest osobistym zapisem ożywienia, jakiego świadkiem były krakowskie uczelnie i ulice w latach 1988-1989. Opisem naszej małej rewolucji, której nie było dane się rozwinąć, ale z której wynika nadspodziewanie wiele nauki” - Autor.
[cyt. Wstęp]


Sygn. 43905


Wielki Terror: operacja polska 1937-1938, Cz.  1


W pierwszej części zamieszczono 97 dokumentów pochodzących z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dotyczą one m.in. zwalczania przez sowiecki aparat bezpieczeństwa tzw. polskiego szpiegostwa, tj. domniemanych i faktycznych działań Oddziału II Sztabu Głównego WP na sowieckiej Ukrainie, deportacji z pasa przygranicznego Polaków i Niemców do Kazachstanu oraz działań w ramach tzw. operacji polskiej.
[cyt. www.ipn.gov. pl]Sygn. 43906 T. 1


Wielki Terror: operacja polska 1937-1938, Cz.  2


W części drugiej opublikowano 106 dokumentów z archiwum SBU zawierających m.in. zestawienia statystyczne, raporty, doniesienie agenturalne i inne materiały na temat „operacji polskiej” z 1938 roku i walki z tzw. polskim szpiegostwem w 1939 roku.
[cyt. www.ipn.gov. pl]
Sygn. 43906 T. 2


Majchrzak Grzegorz – Z dziejów "Tygodnika Solidarność": rozpracowanie "Tygodnika Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982


Książka, wydana w serii Studia i materiały, przedstawia „rozpracowanie” pisma przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980–1982. W osobnym rozdziale autor analizuje przypadek Małgorzaty Niezabitowskiej. W tomie zamieszczono dokumenty archiwalne dotyczące „Nowaka” i „Zygmunta”, członków redakcji tygodnika, którzy zostali zwerbowani jako tajni współpracownicy SB i mieli donosić na swoich kolegów.
[cyt. www.ipn.gov. pl]


Sygn. 43908


Tazbir Janusz – Silva rerum historicarum


W XVII wieku silva rerum stanowiły ulubioną lekturę szlachty polskiej. Pisane ręcznie, zawierały zarówno poezję antyczną, jak i co ciekawsze utwory barokowych poetów, mówców i polityków. Był to więc "las rzeczy", niewyczerpana skarbnica wiadomości dla naszych przodków. Silva rerum historicarum, najnowsza książka prof. Janusza Tazbira, nawiązuje do tej tradycji. Jest zbiorem tekstów zróżnicowanych gatunkowo i tematycznie. Znajdziemy tu eseje i rozprawy poświecone dziejom politycznym i wyznaniowym Rzeczypospolitej, historii jej kultury czy obyczajowości. Autor przedstawia problemy polskie na tle ogólnoeuropejskim, docieka genezy opisywanych zjawisk, sięgając aż do czasów antycznych, a wszystko to opatruje przenikliwymi, żartobliwymi komentarzami.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 43909


Mitoraj: Kraków, Paryż, Rzym = Krakow, Paris, Rome


Album prezentujący prace jednego z największych rzeźbiarzy współczesnych, eksponowane w niezwykłych galeriach pod gołym niebem – ogrodach i na placach Krakowa, Paryża i Rzymu. Album jest fotograficzną wędrówką po zakątkach trzech europejskich miast, które dzięki rzeźbom artysty odsłaniają swoje nowe oblicze. Igor Mitoraj jest polskim artystą mieszkającym i tworzącym we Włoszech. Jego dzieła podziwiać można w wielu prestiżowych miejscach i kolekcjach na świecie, takich jak dziedziniec British Museum w Londynie czy paryska dzielnica La Défense.
[cyt.www.poczytaj.pl]

Sygn. 43910