<< >>
Strona główna > Filie biblioteczne > Czytelnia Naukowa nr VII > Sierpień 2012


Nowości Czytelni - sierpień 2012

 

 

Architektura międzywojenna na fotografii: obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską


Celem tej publikacji jest przypomnienie wybitnych architektów i konstruktorów Polski międzywojennej, związanych z Politechniką Warszawską, twórców tak znakomitych jak Romuald Gutt, Czesław Przybylski, Stefan Bryła czy Bohdan Pniewski.
[cyt.  Wstęp]

Sygn. 43911


Mazowsze


„Ta publikacja, przygotowana z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego, jest przeznaczona dla czytelników zainteresowanych dziedzictwem i współczesnością  Mazowsza. Sądzimy, że Województwo Mazowieckie wciąż jest nieodkryte  przez wielu z nas, zarówno mieszkańców tego regionu, jak i odwiedzających go gości, którzy pragną dowiedzieć się więcej o tej pięknej krainie, jej historii i interesującej współczesności.” - Autorzy
[cyt.  Wstęp]Sygn. 43912


Antropologia antyku greckiego


Kolejny tom z poczytnej serii Wiedza o kulturze. Prezentuje teksty wybitnych badaczy starożytności ukazujące całość zachowań i wyobrażeń człowieka greckiego. Zawiera rozdziały poświęcone podstawowym kategoriom kultury greckiej. Każdy rozdział jest opatrzony krytycznym wstępem i bibliografią zestawioną na potrzeby czytelnika polskiego.
[cyt. Wydaw.]Sygn.  43914


Rettberg Jill Walker - Blogowanie


Blogowanie – mimo że uprawiane jest dopiero od około 10 lat – ma głęboki wpływ na współczesny Internet. Książka pozwala dokładnie przyjrzeć się temu zjawisku. Autorka, jednocześnie bloger i badacz – analizuje ciekawe przykłady, które pokazują, jak blogi i pokrewne im gatunki zmieniają współczesne media i komunikację. Blogi polityczne, dziennikarstwo obywatelskie, blogi - dzienniki czy blogi konsumenckie umożliwiają nie tylko prezentację treści i ekspresję emocji autorom, ale również czytelnicy stają się współtwórcami.
[cyt. Okładka]

Sygn.  43915


Wyka Marta - Czytanie Brzozowskiego


Czyta się go prawie od stulecia, i przez cały ten czas nie do końca pewnie, nie do końca z uznaniem. Jak niegdyś irytował, tak dziś niepokoi swoich czytelników i badaczy, można powiedzieć, iż nie zostawia ich w spokoju. Niegdyś irytowała jego erudycja, zbyt rozbudowana, nawet jak na czasy wysokiej świadomości kultury. Dziś irytuje jakby to samo, ale zarzut ostateczny wydaje się inny: Brzozowski nie chce jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jest nowoczesny.
[cyt. Okładka]


Sygn. 43916


Matheson Donald -  Dziennikarstwo wojenne online


Książka Dziennikarstwo wojenne online stanowi krytyczne ujęcie problemów dziennikarstwa wojennego w epoce cyfrowej. Pokazuje, jak nowe technologie kreują innowacyjne sposoby, w jakie dziennikarze przekazują nam okropieństwa wojny, a jednocześnie stwarzają możliwości dla rozwoju propagandy, cenzury i kontroli. W książce omówiono m.in.: rozwój roli reportera wojennego w kontekście upowszechniania się technologii cyfrowych, problem retoryki wojennej w dziennikarstwie cyfrowym, wpływ dynamizmu, bezpośredniości i realizmu przekazów medialnych na postrzeganie przez opinię publiczną istoty wojny, sposób, w jaki technologia zwiększa przepaść między „nami” a „nimi” i mechanizm kształtowania się nowego rodzaju współczucia  z ludźmi znajdującymi się w odległych zakątkach świata w kontekście przybliżania czasu, przestrzeni i miejsca zdarzeń.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43917


Weber Max - Etyka protestancka i duch kapitalizmu


To bodaj najsłynniejsze ze swoich dzieł Max Weber stworzył w pierwszych latach XX wieku. Powstało ono w najlepszym dla Europy okresie mieszczańskiego dobrobytu, gdy echa wojen religijnych dawno ucichły, a zapowiedzi nowych, światowych jeszcze nie było słychać. Weber rozważał więc z dystansu relacje między religiami a tą prosperującą gospodarką. Traktat zajmuje miejsce na pograniczu socjologii, ekonomii i religioznawstwa, spajając te dyscypliny podstawową tezą o procesie racjonalizacji, który zdaniem autora przenika nowożytną  i współczesną historię.
[cyt. Wydaw.]

Sygn. 43918


Komparatystyka dla humanistów: podręcznik akademicki


Podręcznik, przygotowany przez starannie dobrany zespół złożony z wytrawnych i sprawdzonych autorów, wybitnych i kompetentnych komparatystów, doświadczonych w praktyce dydaktycznej wykładowców z kilku różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich. Najbardziej uderzającą swoistością tego podręcznika jest to, że każdy pomieszczony w nim artykuł, mimo różnic tematycznych i problemowych, które są niezbędne i wzajemnie świetnie się uzupełniają, odznacza się niebywałym rozmachem teoretycznym
i metodologicznym, sięgając swobodnie po argumenty epistemologiczne  i ontologiczne.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]

Sygn. 43919


Bauman Zygmunt - Kultura jako praxis


Kultura jako praxis to jedna z wcześniejszych prac Baumana, w której dokonuje on analizy, kluczowego w naukach społecznych, pojęcia kultury, wyróżniając jej trzy znaczenia: kultury jako koncepcji, jako struktury i jako praxis, czyli sfery działania i społecznych praktyk.
[cyt. Wydaw.]

 

Sygn. 43920

Stetkiewicz Lucyna - Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę: czytelnictwo ludyczne jako forma uczestnictwa w kulturze literackiej

Książka jest wielowątkową syntezą tyczącą polskiej kultury literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem tego aktora, agenta w polu literackim, którym jest czytelnik potoczny, niekwalifikowany. Jest to rodzaj rozległej panoramy książki i czytelnictwa w dzisiejszej Polsce. [...] ma charakter analiz opartych na prowadzonych przez innych autorów badaniach terenowych, ale referuje się tu też własne analizy internetowe i badania ankietowe autorki.
[cyt. z recenzji prof. dr  hab. Bogusława Sułkowskiego]

Sygn. 43921


Rokicki Konrad - Literaci: relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970


Książka należy do najważniejszych osiągnięć ostatniej dekady w zakresie historii PRL. Konflikty między literatami a partią budziły od dawna żywe zainteresowanie, ale Konrad Rokicki przeanalizował je na podstawie zbiorów archiwalnych. Ogromnie poszerzył wiedzę o polityce kulturalnej władz PRL i postawach polskich pisarzy.
[cyt. z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Friszke]Sygn. 43922


Literatura włoska w toku, T. 2


Drugi tomik z serii Literatura włoska w toku zawiera szkice poświęcone piętnastu współczesnym włoskim pisarzom, tym dobrze znanym  (jak Umberto Eco, Dario Fo czy Pietro Citati), mniej (jak Erri De Luca, Andrea De Carlo) lub wcale jeszcze u nas nieznanym. Autorzy szkiców, w pełni korzystając ze swobody, jaką daje eseistyczna forma - a ich głos staje się wypadkową własnej oceny i przytoczonych interpretacji krytyków - kreślą sylwetki twórców, których sądzimy, że warto polskim Czytelnikom zaprezentować.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn. 40097 T. 2


Czeszewski Maciej - Ludzie i miejsca w języku: słownik frazeologizmów eponimicznych


Niezwykle sumiennie i szczegółowo opracowany słownik prowadzący czytelnika do źródeł europejskiej frazeologii. Zawiera związki frazeologiczne z nazwą własną lub wyrazem pochodnym np. wyglądać jak Dawid przy Goliacie, janusowe oblicze, wejść na Parnas, jarzmo kaudyńskie.  Objaśnia ich znaczenie i pochodzenie, podaje autentyczne przykłady użycia oraz odpowiedniki obcojęzyczne.  
[cyt. www.poczytaj.pl]


Sygn. Podr. 811’374 Język polski. Słowniki frazeologiczne


Jurkowski Henryk - Materiał jako wehikuł treści rytuału


Henryk Jurkowski, wybitny specjalista historii teatru i teatru lalek, proponuje szerokie spojrzenie na rytuał z punktu widzenia teatrologa, kładąc szczególny akcent na znaczenie materiału. Na około 300 stronicach tekstu autor umiejętnie przedstawia istotne zagadnienia dotyczące badanej kwestii, dbając o ilustrację swych tez przykładami pochodzącymi niemalże ze wszystkich zakątków ziemi.
[cyt. www.ksiegarnia.pwn.pl]


Sygn. 43925


Rodak Paweł - Między zapisem a literaturą: dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński)


Książka o dziennikach pięciorga polskich dwudziestowiecznych pisarzy, ukazująca ich działalność diarystyczną w powiązaniu z życiem codziennym, wydarzeniami historycznymi, pracą literacką. Zakończona powodzeniem próba przywrócenia wagi badaniom
z dziedziny socjologii literatury.
[cyt. www.wuw.pl]


Sygn. 43926


Mackiewicz Stanisław - Myśl w obcęgach: studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów


"Każde przeinaczenie prawdy zwiększa niebezpieczeństwa, które nam grożą ze strony bolszewizmu. Ale właśnie dlatego, że pisałem prawdę, przedstawiłem całą ohydę życia bolszewickiego, tego człowieka, którego nie tylko, że jest głodny i źle odziany, ale przede wszystkim ma myśl trzymaną w obcęgach. Człowieka trzymanego w najgorszej katordze, bo katordze myśli." Stanisław Cat-Mackiewicz
[cyt. Okładka]


Sygn. 43927


Nastrój: modele, geneza, funkcje


Świadomość ludzką częściej okupują emocje niż słaby i bezprzedmiotowy nastrój, dlatego jego wpływ na funkcjonowanie poznawcze i działanie może być niedoceniany. Tymczasem autorzy książki wykazują jego fundamentalne znaczenie nie tylko dla dobrostanu (np. silne powiązania z depresjami i innymi zaburzeniami psychicznymi), ale i dla procesów poznawczych, z twórczością włącznie.
[cyt. z recenzji Aliny Kolańczyk]


Sygn. 43928


Zdrenka Marcin - O gnuśności: studium lenistwa i jego kontekstów


Lenistwo to przywara, o której, zdaje się, już wszystko powiedziano. Ma swoje odpowiedniki zarówno w językach klasycznych, jak i współczesnych. Jest tradycyjnym motywem w sztuce, poezji
i literaturze, a chrześcijańskiej refleksji moralnej towarzyszy od wieków jako jeden z siedmiu grzechów głównych. O nieróbstwie traktują więc bajki, przysłowia i powieści, ale także wierszyki dla dzieci. Łatwo zatem ulec złudzeniu, że teoretyczny problem lenistwa również jest już dawno definitywnie rozwiązany. A może to tylko pozór? Czy na pewno jesteśmy świadomi bogactwa wszystkich kontekstów lenistwa? Czy trafnie rozpoznajemy złożoność i różnorodność jego odmian? Czy mamy pewność, że potrafimy je bez trudu odróżnić od pokrewnych mu melancholii, nudy czy depresji? I wreszcie, pytanie szczególnie dręczące etyków i moralistów, nie tylko tych leniwych: czy nieróbstwo zawsze jest przywarą, czy też może być też wartościowane pozytywnie?
[cyt. Okładka]

Sygn.  43929


Od Ralpha Ellisona do Jhumpy Lahiri: szkice o prozie amerykańskiej XX i początku XXI wieku


Szkice zebrane w tym tomie układają się w mozaikowy obraz prozy amerykańskiej ostatnich sześćdziesięciu lat. Pokazują żywotność tradycji literackich i akcentują znaczenie nurtów polemicznych. Uwypuklają różnorodność narracyjnych form i odkrywają ideologiczne podteksty dzieł Philipa Rotha, Cormaca McCarthy`ego, Thomasa Pynchona, Susan Sontag, Toni Morrison, Breta Eastona Ellisa, Jeffreya Eugenidesa, Michaela Chabona i innych amerykańskich mistrzów pióra.
[cyt. www.wuw.pl]


Sygn.  43930


Odkrywanie znaczeń w języku


Książka jest poświęcona semantyce leksykalnej. Stanowi kompendium metodologii współczesnego językoznawstwa, od konkretnych analiz leksykalnych po problemy teoretyczne. Zawiera m.in. artykuły podsumowujące badania semantyczne nad poszczególnymi leksemami, ważne dla współczesnej refleksji nad obrazem świata (cenne opisy historyczne leksemów takich jak: godność, miłość czy wstyd). Badacze  i studenci znajdą tu nie tylko informacje o nowych znaczeniach wyrazów, lecz przede wszystkim przykłady analizy formalnej i kognitywnej słowotwórstwa, semantyki i składni.
[cyt. www.ksiegarnia.wuw.pl]

Sygn. 43931


Dubiski Stanisław - Opera pod lupą


Zbiór felietonów Stanisława Dubiskiego publikowanych na łamach Ruchu Muzycznego w latach 1996-2005, uatrakcyjniony kolorowymi zdjęciami. Zawiera wrażenia i opinie nie muzykologa czy muzyka, ale melomana. Obowiązkowa pozycja dla miłośników opery.
[cyt. www.pwm.com.pl]
Sygn. 43932


Gawrycki Marcin Florian - Podglądając Innego :polscy trawelebryci w Ameryce Łacińskiej


Niniejsza książka ma na celu przyjrzenie się, jak w polskich programach podróżniczych podglądamy Innego. Polscy podróżnicy stają się naszymi przewodnikami po inności, egzotycznej i odległej, którą z zaciekawieniem śledzimy w programach telewizyjnych, zwłaszcza jeśli jest ona atrakcyjnie podana. A zwykle jest, bo takie są wymogi współczesnego rynku medialnego i współczesnego widza. Przeanalizowane zostały dzieła takich autorów, jak: Wojciech Cejrowski, Elżbieta Dzikowska i Tony Halik, Robert Makłowicz oraz Martyna Wojciechowska.
[cyt. www.ksiegarnia.wuw.pl]

Sygn. 43933


Sitkiewicz Paweł - Polska szkoła animacji


Film animowany zawsze był polską specjalnością. W niektórych dekadach uchodził za towar eksportowy polskiej kultury, a nawet zaszyfrowany komunikat zza "żelaznej kurtyny". Wygrywały zagraniczne festiwale, lecz jednocześnie grały na nerwach cenzurze i dezorientowały recenzentów. Nawet widzowie byli podzieleni. Jedni szli do kina tylko na krótki dodatek, drudzy - nie mogli zrozumieć, dlaczego polskie animacje nie mają nic wspólnego z wesołą kreskówką dla dzieci. Książka ta pokazuje, jak kształtowała się tradycja polskiej szkoły animacji w kontekście politycznych przemian oraz na tle kultury kilku epok - od dwudziestolecia międzywojennego po czasy dzisiejsze.
[cyt. www.ksiegarnia.wuw.pl]

Sygn. Podr. 791 Film. Kino. Widowisko Publiczne


Wierzejska Jagoda - Retoryczna interpretacja autobiograficzna na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego


Książka prezentuje nowy sposób identyfikacji utworu literackiego jako autobiografii, określony mianem interpretacji autobiograficznej. Retoryczna interpretacja autobiograficzna, zamiast poszukiwać odniesienia tekstu literackiego do zewnątrztekstowej rzeczywistości i centralnie usytuowanego do niej autora, ujawnia działające w wypowiedzi mechanizmy tekstowe (zespoły tropów i figur) oraz wyjaśnia, dlaczego ewokują one efekt prawdziwości relacjonowanych przeżyć i wydarzeń.
[cyt. www. bookmaster.pl]

Sygn. 43935


Rusinek Michał - Retoryka obrazu: przyczynek do percepcyjnej teorii figur


Książka ta stanowi próbę odczytania obrazu za pomocą narzędzi wypracowanych przez retorykę, rozumianą jako teorię dyskursu, skoncentrowaną wokół perswazji, topiki i figuratywności. Można też rozumieć ją na odwrót: jako próbę potraktowania struktur dyskursywnych tak, jakby to były struktury obrazowe. Mówi więc zarazem o obrazie  językiem literaturoznawstwa, jak i o słowie  językiem teorii sztuk plastycznych.
[cyt. www.merlin.pl]

Sygn. 43936


Finkielkraut Alain - Serce rozumiejące: z lektur


Autor, współczesny francuski filozof i eseista, wybrał i opisał dziewięć tytułów: Żart Milana Kundery, Wszystko płynie Wasilija Grossmana, Historię pewnego Niemca Sebastiana Haffnera, Pierwszego człowieka Alberta Camusa, Ludzką skazę Philipa Rotha, Lorda Jima Josepha Conrada, Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego, Dom na placu Waszyngtona Henry ego Jamesa oraz Ucztę Babette Karen Blixen. Lekturę potraktował serio, z uwagą, jakiej wymaga rozszyfrowywanie zagadek świata.

[cyt. www.poczytaj.pl]

Sygn. 43937


Style życia - wartości - obyczaje: stare tematy, nowe spojrzenia


Tradycyjne już kategorie socjologii kultury, takie jak styl życia, ulegały w ponad trzydziestoletniej obecności w literaturze przedmiotu licznym przekształceniom poszerzającym, zawężającym lub modyfikującym zakres tego pojęcia. Autorzy książki podejmują tę dyskusję na nowo, spoglądając na relację kategorii stylu życia z innymi zjawiskami
i poszukując empirycznego sensu tego pojęcia.
[cyt. www.ksiegarnia.wuw.pl]

Sygn. 43938


Combs James E. - Świat zabaw: narodziny nowego wieku ludycznego


Zasadniczo rzecz biorąc, zabawa to aktywna rozrywka, która przybiera najczystszą postać wtedy, gdy oddając się jej, możemy zapomnieć o troskach i problemach codzienności. Najlepiej zapamiętujemy taką zabawę, która wzbudza żywiołową, nieskrywaną radość, jakiej doświadczyć możemy w najintymniejszych marzeniach lub w najbardziej emocjonujących chwilach jakiejś gry. Wyobrażanie sobie związku z pociągającym nas partnerem może dawać równie głęboką satysfakcję jak danie mata albo strzelenie bramki
[cyt. Wstęp]

Sygn.  43939


De Chirico, Georgio - Teksty o sztuce


Pisarstwo de Chirico przyjmowało różnorodne formy, od tekstów programowych i filozoficznych, poetyckich rozważań, przez krytykę i historię sztuki, po tradycyjny, fachowy traktat technologiczny, wsparty wiedzą historyczną z zakresu używanych przed wiekami technik malarskich, pigmentów i spoiw. Lektura esejów zawartych w niniejszej antologii zapewne zaskoczy niejednego czytelnika. Z satysfakcją przeczytają ją nie tylko historycy sztuki, ale wszyscy, którzy interesują się kulturą ubiegłego stulecia.
[cyt. www.ksiegarnia.wuw.pl]

Sygn. 43940


Próby romantyczne


Próby romantyczne to tytuł pozbawiony jakiegokolwiek naddatku czy metaforycznego cienia. Odnosi się do pierwszych kroków badawczych jakie poczynili studenci II roku Filologii Polskiej UKSW.
[cyt. Wstęp]
Sygn. 43941