Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.waw.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Donata Wurst, donata.wurst@biblioteka.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 75 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna dla poszczególnych lokalizacji

Dyrekcja i Administracja (I piętro budynku)

Adres: 00-626 Warszawa, Marszałkowska 9/15 Telefon: 22 825 75 89, 825 69 21 Godziny przyjęć interesantów: dni powszednie, 9:00 - 15:00 - prosimy o wcześniejszy kontakt.

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 4, 10, 14, 15, 18, 35

metro: linia M1

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Do siedziby Dyrekcji Biblioteki prowadzą dwa wejścia:
od ulicy Marszałkowskiej, przez pomieszczenia Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 54 lub z tyłu budynku, od Skweru Oleandrów.

W budynku, zarówno od frontu, jaki i od podwórka, nie ma drzwi wejściowych otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe od strony Skweru Oleandrów są otwierane po naciśnięciu przycisku domofonu z napisem Biblioteka i pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dyrekcja Biblioteki mieści się na I piętrze budynku, na które prowadzą schody i wąski korytarz uniemożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy ani platformy umożliwiającej wjazd na I piętro osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych) W siedzibie Dyrekcji Biblioteki nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie ma ogólnodostępnego parkingu i możliwości korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Do budynku, zarówno do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 54, jak i siedziby Dyrekcji Biblioteki na I piętrze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W siedzibie Dyrekcji Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 5 (I piętro budynku)

Adres: 00-413 Warszawa, Ludna 9

Telefon: 22 629 01 48

e-mail: wyp5@biblioteka.waw.pl

Godziny otwarcia dla czytelników:

Sposób dojazdu

autobus: 118, 166, 127 - przystanek Solec 02

Wejście do budynku

Wejście do budynku od ulicy Okrąg 7, wejście schodami na podwórze w prawo do klatki nr III. Wymagane jest wykorzystanie domofonu numer 33 w celu otwarcia drzwi. Wejście do filii odbywa się z klatki schodowej. Klatka nie zawiera oznaczeń dla osób niewidzących, windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Strefa dla czytelnika

W strefie dla czytelnika brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W filii niedostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 105 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 6 (I piętro budynku)

Adres: 00-194 Warszawa, Dzika 4

Telefon: 22 831 29 80

e-mail: wyp105@biblioteka.waw.pl oraz bd6@biblioteka.waw.pl

Godziny otwarcia dla czytelników:

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 17, 33, 35, 41 - przystanek Stawki 06

linie tramwajowe: 1, 22 - przystanek Powązkowska 04

linia tramwajowa: 28 - przystanek Rondo Radosława 10

autobus: 157 - przystanek Dzika 02

Wejście do budynku

Wejście do budynku (pawilon handlowo-usługowy) od strony osiedla "Stawki", oszklone drzwi za sklepem Biedronka. Wejście schodami na antresolę - piętro pierwsze. Brak windy i jakichkolwiek udogodnień dla osób poruszających się na wózku, brak oznaczeń dla osób niedowidzących.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii dostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wąskie przejście miedzy regałami). Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do biblioteki można wejść z psem asystującym
W bliskości filii jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 9 (parter)

Adres: 00-466 Warszawa, Nowosielecka 20

Telefon: 22 841 49 35

e-mail: wyp9@biblioteka.waw.pl

Godziny otwarcia dla czytelników:

Sposób dojazdu

linie autobusowe: 107, 141, 159, 162, 185, 187 - przystanek Bartycka 01

linie autobusowe: 107, 108, 141, 159, 162, 185, 187 - przystanek Bartycka 02

linie autobusowe: 167 - przystanek Bartycka 05

linie autobusowe: 108, 167 - przystanek Bartycka 03

Wejście do budynku

Wejście do budynku od ulicy Nowosieleckiej 20.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii niedostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników
Około 60 m od filii są 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Możliwość wejścia z psem asystującym.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 53 (parter), Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 74 (I piętro budynku), Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 10 (II piętro budynku)

Adres: 00-157 Warszawa, Anielewicza 2

Telefony: 22 831 48 74, 22 831 06 08, 22 831 80 76

Adresy e-mail: wyp53@biblioteka.waw.pl, wyp74@biblioteka.waw.pl, bd10@biblioteka.waw.pl,

Godziny otwarcia dla czytelników:

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 15, 18, 35 - przystanek Muranów

 • linie autobusowe: 180, 111 - przystanek Muranów

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku od strony ulicy Anielewicza 2, podjazd dla wózków przy wejściu do biblioteki. Do placówki na parterze można wjechać wózkiem inwalidzkim, do filii na piętrach prowadzi klatka schodowa, która nie zawiera oznaczeń dla osób niewidzących, nie ma w budynku windy ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

  Strefa dla czytelnika

  Z powodu braku przestrzeni w filiach brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim między regałami z książkami.

  Ubikacja i toaleta dla czytelników dostępna wyłącznie na piętrze II. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  W pobliżu filii (200 metrów) znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Czytelnia Naukowa Nr VII (piętra: -I, 0, II), Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 43 (piętro I) oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 24 (piętro III)

  Adres: 00-266 Warszawa, Świętojańska 5

  Telefon: 22 827 56 73, 22 826 19 03, 22 828 64 59

  e-mail: cn7@biblioteka.waw.pl, wyp43@biblioteka.waw.pl, bd24@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie tramwajowe: 4, 13, 20, 23, 26 - przystanek Stare Miasto - wymagane wejście na Plac Zamkowy schodami ruchomymi lub windą

  linie autobusowe: 160, 190 - przystanek Stare Miasto - wymagane wejście na Plac Zamkowy schodami ruchomymi lub windą

  linie autobusowe: 116, 178, 180, 222 - przystanek Plac Zamkowy

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku z Świętojańskiej po schodach bez poręczy (dwa dość wysokie stopnie). Wewnątrz budynku brak windy, stopnie stosunkowo wysokie, brak oznaczeń dla osób niedowidzących.

  Strefa dla czytelnika

  Zbiory z placówek zlokalizowanych na wyższych piętrach budynku udostępniane są czytelnikom z  niepełnosprawnością ruchową w Czytelni Czasopism znajdującej się na parterze. Na tym samym poziomie znajduje się też toaleta dla osób niepełnosprawnych.

  Dodatkowe informacje

  W pobliżu budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, dojście lub dojazd wózkiem utrudniony z powodu ulicy i placu wyłożonego kostką brukową typu "kocie łby".

  Punkt biblioteczny: Książka na Telefon (piętro IV)

  Punkt biblioteczny Książka na Telefon mieszczący się przy Świętojańskiej 5 został stworzony z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Przez telefon można zamówić romanse, ciekawe biografie, powieści historyczne i współczesne, tradycyjne kryminały, poradniki psychologiczne i przepisy kulinarne. Wypożyczalnia dysponuje książkami dotyczącymi medycyny niekonwencjonalnej, przewodnikami po różnych stronach świata i mrożącymi krew w żyłach thrillerami. Dostarcza do domu łapiące za serce sagi rodzinne, powieści obyczajowe oraz dzieła noblistów i laureatów nagrody "Nike". Dla osób niedowidzących i niewidomych mamy specjalne wydawnictwa z dużym drukiem oraz "książki mówione" - nagrane na kasetach i płytach CD powieści i wspomnienia czytane przez znanych aktorów.

  Adres: 00-266 Warszawa, Świętojańska 5

  Telefon: 22 831 32 13 lub 504 530 281

  e-mail: knt@biblioteka.waw.pl

  Godziny obsługi czytelników:

  Sposób dojazdu

  Z uwagi na charakter filii, kontakt tylko tylko telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 36 (wysoki parter) oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 23 (wysoki parter)

  Adres: 00-042 Warszawa, Nowy Świat 47a

  Telefon: 22 827 42 48

  e-mail: wyp36@biblioteka.waw.pl oraz bd23@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linia metra M2: stacja Nowy Świat - Uniwersytet

  linie autobusowe: 222, 503, 128, 180, 518, E-2, 111, 116, 175 - przystanki Ordynacka 01 oraz Ordynacka 02

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku od strony ulicy Tuwima, przejście od ulicy Nowy Świat przez ulicę Warecką, od strony ulicy Świętokrzyskiej ulicą Kubusia Puchatka. Nie ma udogodnień dla niepełnosprawnych, zbyt wąskie drzwi wejściowe, są też schody (dwa stopnie). Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych w okolicy.

  Strefa dla czytelnika

  Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W toalecie dla czytelników brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz zbyt wąskie drzwi w toalecie. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Dodatkowe informacje

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 67 (parter) oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 28 (parter)

  Adres: 00-338 Warszawa, Browarna 4

  Telefon: 22 468 11 65

  e-mail: browarna4@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  metro M2 - przystanek Nowy Świat - Uniwersytet - dojście około 650 metrów ulicą Oboźną

  metro M2 - przystanek Centrum Nauki Kopernik - dojście około 800 metrów ulicami Zajęczą, oraz Wybrzeżem Kościuszkowskim do Leszczyńskiej

  linie autobusowe: 106, 118, 127 - przystanek Biblioteka Uniwersytecka 01 oraz Biblioteka Uniwersytecka 02

  linie autobusowe: 102, 162 - przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik 03, Metro Centrum Nauki Kopernik 04, Topiel 01 lub Topiel 02

  samochód: parkowanie obustronne wzdłuż ulicy Browarnej przed budynkiem - strefa płatnego parkowania

  Wejście do budynku

  Wejście bezpośrednio do Biblioteki od Browarnej (wysoki parter). W oknach markizy z napisem "Gdzie". Dla osób poruszających się na wózkach, z wózkami dziecięcymi lub rowerami – podjazd. Drzwi wejściowe otwierają się do środka. (Uwaga! Może być problem z wjechaniem bardzo rozbudowanych wózków elektrycznych.)

  Strefa dla czytelnika

  Dodatkowe informacje

  Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (róg Leszczyńskiej i Browarnej - 50 m od wejścia do Biblioteki - płatne)

  Akceptujemy wszystkie grzeczne psy - ze szczególnym uwzględnieniem psów asystujących.

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 79 (piętro I) oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 38 (piętro I)

  Adres: 00-127 Warszawa, Śliska 3

  Telefon: 22 620 90 89

  e-mail: wyp79@biblioteka.waw.pl oraz bd38@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie autobusowe: 102, 109, 160 - przystanek Emilii Plater

  linie autobusowe: 131, 501, 504, 519, 522, 525 - przystanek Dworzec Centralny

  linie tramwajowe: 10, 17, 33, 41 - przystanek Rondo ONZ

  linia metra M2 - stacja Rondo ONZ

  Wejście do budynku

  Filie mieszczą się na piętrze budynku mieszkalnego.
  Drzwi wejściowe na klatkę schodową usytuowane są między apteką a zakładem fryzjerskim.
  Konieczne jest użycie domofonu – numer 160.
  Klatka nie zawiera oznaczeń dla osób niedowidzących, windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Należy wejść schodami na pierwsze piętro.

  Strefa dla czytelnika

  Aranżacja przestrzeni bibliotecznej uniemożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim - ograniczony metraż, małe odległości między regałami, wąskie przejścia. Dostępna dla czytelników toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.

  Dodatkowe informacje

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 81 (parter) oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 39 (parter)

  Adres: 00-100 Warszawa, Przechodnia 2

  Telefon: 22 620 04 69

  e-mail: wyp81@biblioteka.waw.pl oraz bd39@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie tramwajowe: 4, 35, 15, 18 - przystanek Plac Bankowy

  linie tramwajowe: 13, 20, 26 - przystanek Metro Ratusz Arsenał

  linie autobusowe: 111, 171, 222, 520, E-2 - przystanek Plac Bankowy

  linie autobusowe: 160, 190 - przystanek Metro Ratusz Arsenał

  linia metra M1 - stacja Metro Ratusz-Arsenał

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku od strony ulicy Marszałkowskiej. Bezkolizyjny wjazd do filii dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Strefa dla czytelnika

  W budynku, w którym mieści się biblioteka, nie ma barier architektonicznych, dlatego mogą z niej korzystać również osoby starsze, niepełnosprawne ruchowo, na wózkach inwalidzkich, również matki z małymi dziećmi w wózkach. Duże, przestrzenne korytarze pozwalają czytelnikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim czy z pomocą chodzika bezkolizyjnie wjechać do pomieszczenia biblioteki.

  Na miejscu znajduje się ogólna toaleta dla czytelników i druga toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Dodatkowe informacje

  Przy skrzyżowaniu Przechodniej i Ptasiej- są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 44 (parter)

  Adres: 00-443 Warszawa, Górnośląska 1

  Telefon: 22 621 21 95

  e-mail: bd44@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie autobusowe: 171, 109 - przystanek Górnośląska 01

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku od strony ulicy Górnośląskiej 1.

  Strefa dla czytelnika

  Ubikacja i toaleta dla czytelników jest dostępna. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 54 (parter)

  Adres: 00-626 Warszawa, Marszałkowska 9/15

  Telefon: 22 825 77 49

  e-mail: wyp54@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie tramwajowe: 4, 10, 14, 15, 18, 35

  metro linia M1

  Wejście do budynku

  Placówka przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Wjazd na taras umożliwia podjazd wózkiem inwalidzkim od strony Śródmieścia.W filii zachowano odstępy między regałami dla swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Winda pozwala na zjazd do toalety specjalnie przystosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich. W placówce znajdują się także oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn.

  Dodatkowe informacje

  Brak miejsc parkingowych.

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 86 (piętro -I)

  Adres: 00-691 Warszawa, Nowogrodzka 43

  Telefon: 22 417 31 09

  e-mail: wyp86@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linie tramwajowe: 4, 15, 18, 35, 36 - przystanek Centrum 07 oraz Centrum 08

  linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24, 25 - przystanek Centrum 09 oraz Centrum 10

  linie autobusowe: 131, 501, 519, 520, 522, 525 - przystanek Centrum 01 oraz Centrum 04

  linie autobusowe: 109, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 510, 507, 517, 519, 521, 522, 525 - przystanek Centrum 05 oraz Centrum 06

  linia metra M1 - stacja Centrum - wyjście południowe, dojście około 200 metrów.

  Wejście do budynku

  Biblioteka znajduje się w podziemiach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wejście do budynku od strony ulicy Nowogrodzkiej 43. Podjazd dla wózków - od strony Poznańskiej. Do Biblioteki przechodzi się przez salę obsługi mieszkańców, zejście po schodach na poziom -1. Dostępna winda.

  Strefa dla czytelnika

  Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii niedostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Ubikacja i toaleta jest wspólna dla czytelników i petentów Urzędu; znajduje się również na poziomie -1. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Dodatkowe informacje

  w Urzędzie znajduje się tłumacz języka migowego on-line.

  Możliwość wejścia z psem asystującym.

  Dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Poznańskiej.

  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego (parter)

  Adres: 00-440 Warszawa, ul. Czerniakowska 178 A

  Telefon: 22 629 60 95

  e-mail: wyp97@biblioteka.waw.pl

  Godziny otwarcia dla czytelników:

  Sposób dojazdu

  linia autobusowa 171 - przystanek Górnośląska 01 - dojście około 200 metrów.

  linia autobusowa 185 - przystanek Pomnik Sapera (przystanek na żądanie) - dojście około 120 metrów.

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku od strony Parku Rydza Śmigłego w okolicach Pomnika Sapera, vi-a-vis pomnika Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wejście przystosowane dla osób na wózkach. Parking miejski, płatny.

  Strefa dla czytelnika

  Po filii bibliotecznej na całej przestrzeni można poruszać się na wózku inwalidzkim. Filia posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wysokość i szerokość stolików z komputerami przystosowana do wózka inwalidzkiego.

  Dodatkowe informacje

  W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość (po uprzednim zgłoszeniu) podniesienia bramki przez ochronę budynku i podjechania samochodem pod drzwi filii i zaparkowania na około pół gdziny.

  Możliwość wejścia z psem asystującym.